Vitaminai pried planuojama nedtuma

Ðiuo metu, kai stengiamës surasti vaikà su draugu, kiekviena diena yra nuobodus lûkesèius dþiaugsmingoms naujienoms. Geriausia ið visø, po santykiø, norëtume eiti á vaistinæ nëðtumo testui ir paskatinti já pasakyti savo ðeimai ir draugams apie artëjanèià ðeimos plëtrà. Taèiau daþnai, ðalia gerai suplanuotø pastangø, nëðtumo testas parodë, kad nëðtumo metu neegzistuojame. Negalima atbaidyti, namø nëðtumo testas gali bûti neteisingas.

Visø pirma svarbu suprasti, kad visi patogûs nëðtumo testai atliekami vaistinëje. Jø elgesys yra labai praktiðkas. Jis pagrástas HCG hormono (gaminamo nëðtumo atveju nustatymu ðlapime. Nëðtumo testai yra labai populiarûs grupëje ir tuo paèiu metu yra labai draugiðki, todël juos reikia gydyti kartu su pateiktame informaciniame lapelyje pateiktose rekomendacijose.

Þinoma, paprastai þinomi nëðtumo testai nëra neklaidingi. Jø nepatikimumas gali bûti susijæs su keliais veiksniais:

pasibaigæs - tas pats kaip ir visi nauji maisto produktai, farmakologiniai ar dermatologiniai produktai, nëðtumo testai ir neturëtø bûti naudojami pasibaigus galiojimui. Taip yra todël, kad jos funkcijos gali bûti sutrikdytos ir pelnas bus neátikëtinas,papildomø vaistø vartojimas, moters amþius - nëðtumo testo rezultatas nëra bent jau jo tinkamas veikimas ir laukimo laikas nuo galimo apvaisinimo momento. Taip pat populiarios moterø ligos, jos priemonës ir amþius. Ðtai kodël moterys, serganèios inkstø liga, blukimas ir antidepresantø vartojimas, siekiant geriau paþvelgti á dalykus, turëtø kreiptis á specialistà, nes jø sëkmei bandymas gali parodyti nëðtumà, kuriam jis nebuvo nuoðirdþiai ávykæs,mikroporas - kartais jis verda, kad nëðtumo testas nustatë nëðtumà, tik po keliø dienø, po to, kai jis buvo ið naujo ágyvendintas, jis buvo neigiamas. Tai gali reikðti, kad ji atëjo á apvaisinimà, bet pradþioje gimdoje nebuvo. Tokiu atveju bûtinai praneðkite specialistui, nes esate nëðtumo metu,skubëjimas - tai daþniausia nëðtumo testø klaidø prieþastis. Nors gamintojai prisiekia, kad dël savo matavimø bus svarbu rasti nëðtumà jau ðeðtà dienà po apvaisinimo, reikia suprasti svarbø dalykà: HCG yra anksèiausiai aptinkamas kraujyje, tik vëliau ðlapime. Todël, kad bûtumëte tikri, geriau laukti papildomos savaitës, kad uþtikrintumëte didesná pasitikëjimà.

Ðiuo metu nëðtumo testai yra suprojektuoti taip, kad 99,9 proc. Taèiau reikia pasirûpinti, kad bet kokiu atveju nebûtø neklaidingi ir kad didesnë laisvë turëtø vykti á specialistà ir atlikti papildomus tyrimus. Galø gale, klaidø atveju, daþniausiai yra bandymas nustatyti nëðtumà, kuris neegzistuoja, ir atvirkðèiai. Ðtai kodël moterys, kurios nenori pastoti, gali jaustis átikinamai neigiamo tyrimo rezultatu.