Vidutinio plauko modeliavimas

https://neoproduct.eu/lt/make-lash-veiksmingas-budas-maksimaliai-padidinti-blakstiena/Make Lash Veiksmingas būdas maksimaliai padidinti blakstieną!

Mano dukterëèia ypaè mëgsta þaisti su savo plaukais, galite uþtrukti jai valandas ir ðepeèiu jà plaukais. Tuo paèiu metu ji yra tikrai ásipareigojusi, kad norëdama, kad visa atrodytø graþi, ji gali penkis kartus patobulinti vienà juostelæ, ádëdama ant jø plaukø priedus arba suspausti juos. Jis labiausiai myli mokyklos pasirodymus ir ruoðiasi jiems. Jos naujasis Scurvy karalienës vaidmuo egzistavo ir buvo originalus, ir norëèiau tobulos ðukuosenos ir drabuþiø. Ið pradþiø Mama jà uþsikabino keliomis pynëmis su juosta. Tada ðis graþus vienuolika metø sakë ne, ne, ne vienà kartà. Tiesà sakant, að lauksiu garbanotais plaukais ... ir prasidëjo. Pusë valandos ásijungimo ir jø klojimas. Ji atrodë graþi kaip svarbi princesë. Tik tuos paèius sveèius su sugedusiomis mergaitëmis ji greitai pakeitë galvà. Ne pridedant prie to, kad praëjo maþdaug dvi valandos nuo parodos pradþios. Netikëtai .... ji visiðkai pakeitë idëjà, ir jos kalba ji buvo daugiau ar maþiau panaði á „nieeee, að tikrai nenoriu, nes prisimenu princesæ, kà jos tarnaitë yra labai“. Ji pasiskolino naujà ðukuosenà, pritvirtino plaukus prie laisvos kokos odos. Kadangi, kaip ji buvo sukurta anksèiau, mes jau praktikuojame kirpti plaukus, kad mes taip pat greitai veikëme kartu. Jos motina, viena vertus, po keliø minuèiø buvo pagaminta ið kito.

Plaukø segtukai mergaitëms