Vertimo sutartis konkreeiam darbui

Ðiuo metu kuriamos ávairios konferencijos, tarp jø ir kitø þiniasklaidos atstovø, atvykstanèiø ið kitø ðaliø, kurios yra gerai informuotos ir ávairios kalbos. Pokalbio metu kiekvienas nori viskà tiksliai þinoti, todël yra konferencijos interpretacijos forma.

Tokia situacija yra interpretavimo metodas, o konferencijos metu dalyviai turi savo ausines taip pat nepasiekdami mokytojo balso, kuris gerai paaiðkina sakytiná tekstà, reguliuodamas balsà pagal originalà.Vertëjas visada turi centrinæ galvutæ.Konferencijos suvokime iðskiriame kelis tokiø vertimø bûdus ir taip:- nuoseklûs vertimai po kalbëtojo kalbos,- tuo paèiu metu vyksta kartu su praneðëju,- relë - tarp dviejø kalbø, naudojant treèiàjà kalbà,- uþsienieèiø kalbos mokymas,- Pivot - naudodami vienà ðaltinio kalbà visiems,- cheval - vienas vertëjas atlieka du kajutes konkreèiame susitikime,- simetrinë sistema - kai dalyviai klausosi vertimø keliomis pasirinktomis kalbomis- ðnabþdesys - vertimas, adresuotas konferencijos dalyvio, kuris yra vertëjas, ausiai,- gestø kalba - sinchroninis vertimas á gestø kalbà.Kaip konferencijø vertimas negali bûti toks, ir jie keièiasi daug svarbiø þiniø ið vertëjø, kad galëtø dalyvauti tokiuose vertimuose, todël tai turëtø bûti didþiulë patirtis, o didelës kompetencijos turi bûti labiau sprendþiamos ir kitø tipø vertimais.Daþniausiai pokalbiø metu vertëjai verèia þodþiu arba ástrigæ kabinoje tuo paèiu metu.Ypaè televizijoje galime pareikðti nuomonæ apie tokius vertimus ir rodyti skirtingus pokalbius ir susitikimus.Visus praneðimus labai tiksliai apibrëþia vertëjas, kartais vertëjas turi net perduoti straipsná tame paèiame balso tonale ir tiesiog pakabinti balsà, kaip pasiekia garsiakalbis.