Verslo pletros plana

Nëðtumas, laimingas vaiko gimimas ir vëlesnis ugdymas yra naudingiausi visø þmoniø gyvenimo etapai. Ateities motinos laukia tos dienos, kai girdi vaisiaus ðirdies plakimà. Tuomet jiems yra þenklas, kad vaiko vystymasis yra geras stilius, be to, jie aiðkiai supranta, kad savo ðirdies viduje vykdo savo mylimà palikuoná. Brangios bûsimos motinos, nepamirðkite, jei per pirmàjá ultragarsu gydytojas negirdëjo tavo vaiko ðirdies plakimo. Ankstyvosiose vaisiaus vystymosi stadijose pokyèiai labai daug, praktiðkai per naktá, o pirmasis ðirdies plakimas yra papildomas, kad girdëtø 21-àjà nëðtumo dienà.

Pradþioje vaiko ðirdis nëra panaði á mums þinomà organà. Ankstyvuosiuose vaisiaus vystymosi etapuose tai yra tik tam tikras vamzdis, kuris pumpuoja kraujà. Taèiau apie 14-à nëðtumo savaitæ vaiko ðirdis bus pakankamai reikðminga (ið viso 6 mm, kad svarbu tai pastebëti ultragarso tyrimuose. Deja, vis dar bus per maþa, kad bûtø pripaþintas tinkamas jø vystymasis. Norint tinkamai ávertinti vaiko ðirdies raidà, patartina palaukti iki maþdaug 20-osios nëðtumo savaitës, kai negimusio vaiko ðirdis pasiekia 20 mm dydá.

Kai kalbama apie ðirdies plakimà, tai bus dar beveik 11 nëðtumo savaièiø, bet tik naudojant specialø aparatà, kuris verèia kraujo srautà á garsà. Ir tinkamas ðirdies plakimas, iðlaikant stetoskopà, galimas tik po 18-osios nëðtumo savaitës. Verta laukti paskutinio veiksnio - pirmasis mûsø bûsimo vaiko ðirdies plakimas, kurio daugiau neuþmirsite.

Per visà nëðtumo laikotarpá vaisiaus kraujas nepasiekë kûdikio plauèiø. Tai buvo tas pats ir þenklas vaiko mokiniui, kad ne tik laisvo kvëpavimo momentas, bet ir specifinis organø vystymasis. Taip yra todël, kad vaiko ðirdis bus visiðkai iðvystyta tik pristatymo metu. Nuo ðio termino iðgirsti vaisiaus ðirdies plakimà visada bus teisëta. Viskas, kà jums reikia padaryti, yra ðvelniai ádëkite ausá á vaiko krûtinæ.