Verslininkas motinysteje

Jei verslininkas nusprendþia tapti PVM mokëtoju, jis bus priverstas savo ámonëje ádiegti aðtriø kasos aparatø. Daþniausiai toks sprendimas leidþia jums sumokëti maþiau, skaièiuojant su iþdo pavadinimu, todël daugelis verslininkø ðià galimybæ naudoja kaip prieþastá. Bet jûs turite pasirûpinti, kad kasos aparatas bûtø tas pats elektroninis prietaisas, kaip ir visi kiti. Jis gali ir kartais sugráþti prie naujø gedimø arba netgi tinkamesniø nesëkmiø.

Ypaè ir bus tiriamos tokios formos, kai verslininkas nori sutaupyti ir investuoti á modelá panaudotame fiskaliniame kasoje. Net jei ji vis dar yra garantija, reikia pridëti prie paskutinio, kad tikriausiai ji suskaidys anksèiau nei tai, kà gamintojas iðleido á rinkà. Verta þinoti, kokie kazino naudojasi teigiamu prekës þenklu ir saugumu tarp naudotojø, garantuoti, kad jums nereikës atlikti techninës perþiûros anksèiau nei norite.

Taip pat nëra svarbu pamirðti, kad vienas grynøjø pinigø kasos aparato naudojimas gali prisidëti prie gedimo. Taip atsitiks, kai atminties modulis bus pernelyg ákrautas. Ðioje formoje prietaisas gali bûti pateikiamas kitais produkto pavadinimais, nei tie, kurie turëtø bûti rodomi po to, kai buvo iðkviestas konkretus kodas. Jei ji pasiekia tokià situacijà, verslininkas privalo apie tai praneðti Mokesèiø tarnybai. Tokiu atveju pasisekusiam þmogui ásitikinkite ir elgkitës su ámonës savininku, kuris nusprendë investuoti á abu atgal. Taip yra todël, kad kai pagrindinis árenginys sugenda ir turite praneðti apie tai áprastai, galite toliau parduoti ir uþsiregistruoti kasoje.

Taèiau, jei investuotojas neturi papildomo prietaiso, jis yra priverstas laikinai sustabdyti darbà, kol kasa bus pataisyta. Tai atsitiktinumas, kad kompanija taip pat didina sàskaità faktûrà. Kaip paaiðkëja, kad nepavyksta paðalinti gedimo, prieð naudojimà reikia perskaityti atmintyje paskelbtus duomenis. Tik tai galima nustatyti dël kito prietaiso ásigijimo, taip pat apie atsisakymà þinoti apie pardavimà kasoje.