Versla samdanta darbuotoja

Verslo valdymo kompiuteriø programos yra skirtos efektyviai padëti jûsø ámonei knygose ir augti. Su daugybe pasirinktinø moduliø, jie palengvina valdymà, áskaitant gerinant prieigà prie informacijos, padedant jiems papraðyti ir atrenkant didelius ir blogus taðkus.

Po pirkimo klientas gauna standartinæ, universalià programinës árangos versijà. Norint naudotis optimaliu sistemos derinimu, bûtina pritaikyti funkcijà prie individualios ámonës poreikiø.

CDN XL diegimas vyksta keliais etapais. Jø laikas yra átrauktas á konkreèios ámonës poreikius, todël pirmasis etapas, iðankstinë ágyvendinimo analizë, yra kliento faktø ir poreikiø pateikimas specializuotai ágyvendinimo ámonei. Ðiuo metu taip pat numatomos galutinës iðlaidos. Vëlesni fragmentai yra techninis árenginys, kuriame yra pirmoji programos konfigûracija, jos testai ir darbuotojø mokymas. Ðiuo metu visada pateikiama nauja informacija, todël atsiþvelgiama á laikà, reikalingà naujoms programinës árangos pataisoms taikyti.

Kitame etape gamybos klasiø programa parengiama su pataisymais, pradinëmis prekiø atsargomis, rangovais, mokëjimais ir sàskaitomis. Nuo ðio laikotarpio kliento darbuotojai dabar dirba su kita programine áranga ir paprastai jiems reikalinga parama, nes pokyèiai visada sukelia kaþkoká stresà ir bûtinybæ diegti naujas programinës árangos formas prieð pradedant dirbti su juo tampa áprastine veikla ir viskas stabilizuosis. Taip pat galima pristatyti pakeitimus, kurie palengvina darbà kartu su individualiais reikalavimais. Paskutiniai saugumo politikà teikiantys elementai yra mokomi, pvz., Ribojant atskirø naudotojø prieigà prie konkreèiø programinës árangos segmentø piktnaudþiavimo maþinimo prasme.

CDN XL programø ágyvendinimas, skirtingai nei jø kûrimas, yra ámonës programos versijos visiðko derinimo procesas, nes jis ágyvendinamas kaip ágyvendinimo sutarties dalis ir sukelia su ágyvendinimo apimtimi susijusias iðlaidas.