Uthduoeio tvarkykle atsisiosti

Ðiuolaikinë ekonomika vadovams kelia labai aukðtus reikalavimus. Tuo pat metu ámoniø valdybos tikisi rezultatø, kartais labai dideliø ir kartais net nerealistiðkø. Ið kitos socialiai atsakingo verslo principo dalies jie ápareigoja elgtis etiðkai ir apsvarstyti moraliai abejotinus elgesá.

Toliau yra þmogaus problema. Vadybininkas, kurio veikla rekomenduoja pardavimø tinklà, turi pagalvoti apie darbuotojus, todël galimas. Nuolatinis nepasitenkinto personalo rotacija nepadeda praktiðkai vykdyti verslo uþdaviniø, o to nepakanka, jie ateityje gali trukdyti ádarbinti.

Didelis ðios konfigûracijos árenginys yra naujos sistemos, palaikanèios verslo valdymà. Duomenys, kuriuos jie renka ir keièia, þymiai pagreitina sprendimø priëmimo procesus. Jie gali naudoti atostogø áraðus kaip árodymà. Skaitmeninis atostogø uþklausø ir nebuvimø dabartiniu pagrindu apdorojimas rodo asmeninæ bûklæ. Dël ðios prieþasties vaidmuo, kuriuo siekiama valdyti pardavimo tinklà, visada þino, kiek þmoniø dalyvauja mene ir kiek þmoniø planuoja iðvykti.

Taèiau naujoji „ERP“ programinë áranga yra ne tik registracijos nebuvimas. Renkant finansinius duomenis, jie þymiai pagreitina apskaitos skyriø darbà. Dël ðios prieþasties institucija yra pasirengusi parengti mokesèiø dokumentus, taip pat lengva nustatyti galimà pelnà ir sànaudø dalá gaunamose pajamose. Ðie metodai taip pat gali apdoroti pardavimø informacijà ir logiðkai uþduoti juos, pateikdami iðsamià informacijà. Ið jø suþinosime, kad kaip árodymas, klientø interesø piko yra penktadienio popietëse, o antradiená ryte yra nedideli. Dël ðios prieþasties galime tinkamai suplanuoti þmoniø grafikà ir suteikti pilnà naudà labiausiai parduodamoms valandoms. Taip pat galime pristatyti ádomias akcijas, kad pritrauktume vyrus mirusiame lygyje.Visa tai yra vienas dalykas - jis didina pardavimø valdymà dar svarbiau, padeda geriau iðteklius gauti maþiau iðtekliø. Nepriklausomai nuo to, ar valdytojas turi tokias geras þinias, kad galëtø jà paleisti arba naudoti naujà programinæ árangà.