Ugnies inovrocuawas

Informacija apie gaisrà yra svarbus saugos ðaltinis. Ugnis yra vienas ið sudëtingiausiø elementø, kurá sunku atpaþinti, greitai skleisti ir sunaikinti viskà, kas bus kelyje. Kiekvienas interjeras, kuriame egzistuoja þmonës, turi bûti tinkamai aprûpintas gaisro gesinimo priemonëmis, kurios turës veiksmingà ginklà, konkuruojantá su nenuspëjamu elementu.

Kartu su sveika áranga, kuria jie valdo ugná ir suteikia erdvæ prieð plitimà, þinios turëtø vykti. Kiekvienas, kuris nori jaustis saugiai prieð ugná, turëtø tinkamai mokytis. Ne tam tikra gaisro rûðis, nes ji sustoja tuo paèiu produktu. Pavyzdþiui, deginant alyvà ar elektros árenginius negalima uþgesinti vandeniu, kuris tik maitins liepsnà ir padarys gaisrà dar daugiau. Kovojant su kai kuriais gaisrais paaiðkëja, kad yra labai veiksminga kovojant su garais. Garo gaisro gesinimas yra garø gesinimo bûdas, kuris yra tikrai veiksmingas, taèiau yra apribojimø. Dël nedidelio garø svorio praktiðkai neámanoma já paimti á natûralià erdvæ, nes tokiomis sàlygomis garai nepasieks gesinimo savybiø. Pasirodys, kad uþdarose patalpose, turinèiose maþiausius matmenis, bus sumaiðyta su garais. Naudojant technologijà, kurià sudaro deguonies tiekimo stabdymo funkcija ir greitas jo koncentracijos sumaþëjimas, idealiai tinka garø, dujø ar net elektros árenginiø gaisro gesinimui. Pagrindinis gesinimo garo veikimo principas skaièiuojamas atsiþvelgiant á degimo medþiagos uþsidegimo temperatûrà. Kuo didesnë degimo medþiagos uþsidegimo temperatûra, tuo labiau sugebës þaisti su liepsnomis.