Termoaktyvio drabuthio gamintojas danijos valia

Praëjusá ðeðtadiená buvo padaryta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai parengë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume net pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas liko maþiausiu momentu ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbas pagrástas visiðkai originaliais ir erdviais audiniais su sparèiomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai su nërimo kiekiu. Be to, buvo gerbiami nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël naujø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su svarbiomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþi vestuviø suknelë, pasirengusi naujai kovai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus naudojamos namø namams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairias geras ir turtingas akcijas. Jos darbdavys pakartotinai pateikë savo daiktus aukcionui, tada aukciono objektas buvo netgi paèiø gamyklø apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pasieks taðkø jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad pavadinimas svarsto galimybæ sukurti elektroninæ prekybà, kurioje kolekcijos bûtø paprastos, iðskyrus stacionarias parduotuves.Vietinis drabuþiø gamintojas yra vienas ið didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Visoje ðalyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant daugumà geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienais metais bendrovë atlieka kolekcijas, suderintas su neáprastais lenkø dizaineriais. Þinoma, ðios kolekcijos yra labai vertinamos, kad net prieð parduotuvës pradþià jau rytà pasiruoðæ þmonës yra iðdëstyti ilgose eilëse. Ðios kolekcijos iðnyksta tà paèià dienà.Dabartinës kompanijos produktai nuo daugelio metø dþiaugiasi dideliu klientø, vis dar galø gale, priëmimu, kaip ir kitur. Raðydama apie jà, ji nenukris, jau nekalbant apie daugybæ jo gautø apdovanojimø ir árodanèiø, kad prekës yra tinkamiausia klasë.

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclave