Svetaines vertejas

Straipsnio vertimas pats savaime yra gana sunkus. Jei planuojame iðversti bet koká tekstà, turime ne tik rûpintis „iðmoktais“ þodþiais ir susirinkimais, bet ir turëti daugybës idëjø, kurios yra tokios ypatingos kiekvienai kalbai. Faktas yra tas, kad asmuo, kuris raðo tekstà anglø kalba, jo nenurodo grynai „akademinëje“ technologijoje, bet naudoja savo individualius judesius ir pridëtas idiomas.

Sistemoje su dabartine, kad visuotinio interneto tinklo asmuo vis dar auga, daþnai reikia versti svetainæ. Pavyzdþiui, sukuriant svetainæ, kurioje turime pasiekti daug gavëjø, turime tai padaryti keliomis kalbø versijomis. Verèiant tinklalapio turiná, pvz., Anglø ir mûsø stiliø, turëtø bûti ne tik galimybë versti, bet ir energija apibrëþti savo ásitikinimus ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Taigi, kada jis laukia darbe? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná naudodami „Google“ vertëjas. Nors bendras teksto jausmas bus iðsaugotas (mes galime atspëti, kas yra svetainëje, loginë sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Todël galima, nes „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà straipsná tiesoje „þodis þodþiui“. Todël praktikoje mes nesitikime, kad sukurtume profesionalø, daugiakalbá tinklalapá, pagrástà ðiuo supratimu. Ðtai kodël, verèiant tinklalapius greièiausiai ateityje, þmogus negali bûti pakeistas maðina. Net ir geriausia programinë áranga neturi galimybës galvoti abstrakèiai. Vienintelis dalykas, kurá jis turi, yra pagal þmogaus logikà, perkeliamà á pasirinktà programavimo kalbà. Todël net geriausios straipsniø vertimo programos yra gerokai atsiliekanèios nuo profesionaliø interneto vertëjø, ir, þinoma, jis visada gali bûti. Jei kada nors pasirodys paþangus árankis, turintis loginio ir abstrakto „màstymo“ versijà, bus toks pat mûsø civilizacijos poveikis. Apibendrinant, gerø vertëjø mokymo plane turëtø bûti numatytos tinkamos mokymo priemonës, kurios ne tik mokys vertimus „þodþiais þodþiu“, bet taip pat padës abstrakèiai suprasti tam tikrà kalbà.& Nbsp;