Stomatologas bartuomiej staepien

Stomatologija, tikinusi valstybës gydymo, uþ pacientø skaièiø, yra tik sveikatos prieþiûros ástaiga, kuri nëra apmokestinama. Taèiau, jei stomatologas vykdo savarankiðkà praktikà, jis taip pat atsakingas uþ savo paslaugø apmokëjimà mokesèiø inspekcijai ir mokesèiø sumokëjimà pagal ástaigos nustatytà sumà.

Pareiga ávertinti mokesèiø inspekcijàDeja, tai egzistuotø formos, jei gydytojai, atliekantys nepriklausomà medicinos praktikà, nepatektø á titulà, kai jis buvo tas pats, kad gamintuvà ar kompiuteriø technikà. Todël verslumo poþiûriu dantø gydytojas yra ta pati paslaugø ámonë, kuri taip pat turëtø bûti apmokestinama mokesèiø inspekcija. Þinoma, gydytojai moka ðiek tiek kitokià taisyklæ nei, pavyzdþiui, dailininkø. Taèiau svarbu, kad mes, kaip pacientai, prisimintume, kad jie taip pat privalo tai padaryti. Pastarøjø mënesiø ataskaitose matyti, kad specialistai neturi mokesèiø administratoriø, todël verta kreiptis á stomatologà ir papraðyti gavimo. Taip pat turëtume prisiminti, kad sàskaitoje faktûra yra pagrindas priimti skundus, kaip ir visø naujø paslaugø ámoniø atveju.

Kas saugus yra patogiausias odontologui?Dantø gydytojas, turintis finansiná fondà, turës maþiau elementø, nei, pavyzdþiui, parduotuvës. Jis taip pat atspausdins gana trumpas pajamas su vienu ar dviem elementais, ir ðis kasos aparatas nebus laikomas kelis ðimtus kartø per dienà, kaip ir parduotuvës sëkmei, taèiau kelis ar kelis kartus. Todël stomatologas turëtø investuoti á nedidelæ sumà, supaprastintà ir labai populiarø. Deja, tai tikrai ieðkoma tokio prietaiso, o vestuvëms parduotuvëse siûlomi skirtingi modeliai. Profesionalûs pardavëjai daþniausiai pataria pasirinkti novitus nano e.

Mes daþnai uþmirðome, kad privaèios odontologijos tarnyba yra tokia pati ámonë, kaip ir bet kuris kitas, ir kad stomatologas taip pat privalo mokëti mokesèiø institucijoms. Todël narkomanai paprastai þiûri á ðià paþeidimø rûðá. Deja, taip pat yra teisinga ir neturëtume iðleisti. Privaèios medicinos praktika yra parduotuvë, kaip ir bet kuri kita, ji skirta gyventi tik padëti þmonëms, taip pat ir klube su paskutiniu odontologu, tos paèios mokesèiø taisyklës taikomos, kaip ir visi kiti paprastieji prekybininkai, remontuojantys skalbimo maðinas ar televizorius.