Sathiningos kalbos thinios

Uþsienio kalbø mokëjimas yra vertybë ðiuolaikiniame pasaulyje. Ðiuo metu ieðkant darbo reikia ne tik anglø, bet ir atskirø kalbø. Ið tiesø sunku rasti profesijà, kurioje kalba nëra naudinga. Tai yra tos paèios Europos ir pasaulio atvirumo pasekmës. Be abejo, globalizacija yra daug naudos.

Tai leidþia greitai perduoti duomenis tarp keliø tûkstanèiø kilometrø atstumu esanèiø þmoniø, taip pat suteikia galimybæ rasti dalykø daugelyje pasaulio vietø. Taèiau iðreiðkiama, kad tai yra tamsios pusës. Globalizacijos naudai, net ir ne ið atskiros ðalies, privalome ágyti tam tikrø ágûdþiø, kuriø mums nereikëtø daugiau nei prieð deðimt metø. Tiesà sakant, ðiandien, kai vieðbuèiø vadovai ieðko darbuotojø, jie beveik visada reikalauja anglø kalbos mokymosi. Tikriausiai kai kuriems þmonëms tai keista, nes net ir dirbant kasdieniame darbe, pavyzdþiui, valant, daþnai reikia gebëti kalbëti uþsienio kalba. Vieðbuèiai, ypaè visuose miestuose, aplanko daugelis uþsienieèiø, ir paslauga, nepaisant to, kà ji daro, turi gyventi taip, kad galëtø bendrauti su jais. Taigi, uþsienio kalbos yra vidutiniðkai naudojamos, taèiau kai kurie þmonës rengiami trumpai. Daugelis gali bendrauti uþsienio kalba, juk jie tiksliai neþino. Taigi, kad mes esame bet kokie specializuoti tekstai, kuriuos mums reikia versti, o svajoniø asmeniui rasti nëra taip paprasta. Jei þaidþiate teisinio vertimo modelá, patartina þinoti daugybæ specializuotø terminø, kurie skamba keistai net ir daugeliui vertëjø. Tai neturëtø nustebinti, nes tikriausiai daugeliui lenkø, net ir jø gimtàja kalba, skamba paslaptingi specialistai. Negalima tikëtis, kad jie supras jø ekvivalentus vokieèiø arba anglø kalbomis. Tikslingas mokymas reikalingas paskutiniam.