Saskaito fakturo atsiskaitymo programa

Lenkijos rinkoje yra didelë sàskaitø faktûrø iðraðymo programø konkurencija. Rinkoje siûlomos nemokamos ir bandomosios programos, o visi mokami. Ðiame straipsnyje aptarsiu antràjá programø, kurios veikia laisvoje kategorijoje, puslapá. Pirmasis ðiandien aptartas projektas yra PVM sàskaitos faktûros programa „Draco“.

https://neoproduct.eu/lt/money-amulet-unikalus-budas-turtai-ir-pritraukti-laime/

Ði programa numato, kad taip pat bus galima parduoti pardavimo dokumentus prekybos ir paslaugø biuruose. Deja, ðio projekto bruoþas yra sandëlio valdymo galimybiø trûkumas. Programoje yra daug kitø naudingø funkcijø. Paskutinës PVM sàskaitos faktûros ir pardavimo dokumentø koregavimas, KP mokëjimø ir KW kainø árodymai, grynøjø pinigø ataskaitos, ne palûkanø dokumentai, mokëjimo sàskaitos, be vartotojø ir gaminiø failø laikymo kartu su visø formø pervedimais, áskaitant grafines ataskaitas. Ágyvendinus sàskaitos faktûros numeravimo metodo apibrëþimà ir jø sukûrimà savo pastabomis, áraðø saugojimas yra daug paprastesnis, nei tokio dydþio programø, kurios nesiûlo. Kita Draco sàskaitø faktûrø iðraðymo programos liga yra ádiegtos kasos paslaugos trûkumas. Taèiau PVM sàskaitos faktûros programinë áranga puikiai apraðyta vadove, pateiktame kartu su vadovo kopija. Paprastà sàskaitø faktûrø iðraðymo programà sudaro dvi grupës. Laisvame numeryje po ávedimo rasite ribotà skaièiø funkcijø, su kuriomis galime iðsiaiðkinti, ar visa mûsø pasirinkimo galimybë bus tinkama mums. Jei ne, tuomet pasienyje nëra nieko, kas leistø pasirinkti programinæ árangà, kurià pateikia naujasis sàskaitø faktûrø iðraðymo programø gamintojas. Drakos ir PVM sàskaitø faktûrø programà ávertino daugybë vartotojø. Programinë áranga, kuri yra atvira visose interneto svetainëse ir programose, turi nepagrástà klientø susidomëjimà. Interneto portaluose galima rasti nemokamà ðios programinës árangos pasirinkimà, kuris buvo parsisiøstas iki ðeðiasdeðimt ðeðiø tûkstanèiø kartø!