Sandelio valdymas

„Gastro Szef“ programa skirta restoranø tinklams. Tai yra þinomo prekës þenklo sandëlio valdymo programa, pagal ásigytus pirkimo sertifikatus ir pardavimo pozicijas. Dël ðios programinës árangos galime efektyviai valdyti visus mûsø restoranus. Kokios yra didþiausios ðios programinës árangos vertës ir kodël turëtume nuspræsti pirkti ðià programà savo reikmëms?

- Programa yra anksèiau parengtø operacijø istorija, taèiau jos pagrindinë funkcija yra realiu laiku kontroliuoti realiu laiku atliekamà inventoriø. Tokios kontrolës dëka galime ið karto gauti duomenis apie trûkstamus straipsnius apie gaminius, kuriuos reikia uþsisakyti. Programos dëka strateginiø sprendimø priëmimas yra nekantrus ir be klaidø.

- Neabejotina ðios programinës árangos savybë yra tai, kad ji taip pat sukuria daug praktiniø ir patogiø ataskaitø ir praktikos, leidþianèios efektyviai valdyti, valdyti ir siøsti tam tikrà vienetà.

https://neoproduct.eu/lt/titan-gel-veiksmingas-budas-didinantis-jusu-varpos-dydi/

- programa, kurià sinchronizuojate su finansiniu ir apskaitos planu, dël kurio ji tikrai kontroliuoja ámonës finansus. Nuo programos laikotarpio taip pat yra tiesioginiø sàskaitø faktûrø iðraðymo galimybë, kuri yra labai lengva ir intuityvi. Be to, á katalogà áraðytus duomenis galite eksportuoti á ávairias programas be jokiø problemø.

- Projektas yra bûtinas kiekvieno inventoriaus metu. Dël tiksliø skelbimø, tai padeda jums iðsamiai organizuoti visus savo straipsnius ir medþiagas, o tai ypaè svarbu daugelyje patalpø.

- Programa pirks daug uþsakymø uþsakymus.

Jei jums patinka tokia programinë áranga jûsø restorane - pagalvokite apie tai, ar verta nusipirkti licencijø vienam pardavimo taðkui ar svarbesniam turiniui. Tinkama, efektyvi programinë áranga yra iðskirtinë investicija á jûsø ámonës eilutæ. Tinkamos atsargø kontrolës dëka jûsø vieta paprastai bus programa, ir jûs vis dar þinosite, kaip daiktai pateikiami tiekimo, sàskaitø faktûrø iðraðymo ar uþsakymø esme.