Raudonos kopusto salotos

Hallu MotionHallu Motion. Korekciniai prietaisai, skirti reguliuoti didelį pirštą

Yra daug kopûstø patiekalø, kurie mums patinka, ir papraðyti jos, kad pirmasis bûtø supjaustytas plonomis, maþomis juostelëmis. Net ir raugintø kopûstø ruoðimui þiemai reikia smulkinti daugybæ kopûstø lapø, o tada, kai tai yra labai varginantis tada, kai paprastas peilis, jums nereikia pasakyti visiems, kurie kada nors patyrë ðá statymà. Yra daug prietaisø, kuriais galima sëkmingai dirbti su namø apyvokos vietomis, kurios labai padeda mums tobulinti tokius tipiðkus namø ruoðos darbus, kurie árengti bet kuriame namuose.

Bigos arba koldûnai su kopûstø arba kopûstø sriuba turi naudoti raugintus raugelius, supjaustytus plonomis juostelëmis. Þinoma, mes galime gauti paruoðtus, jau supjaustytus kopûstus versle, taèiau daugelis þmoniø nori patys paruoðti raugintø kopûstø, nes tai yra sodas, kuriame slepiasi darþovë. Tokius þmones tikrai padës kopûstø pjaustytuvas. Niekas negali já pakeisti áprastu bûdu. Todël, jei mums patinka kopûstø patiekalai, tuomet, kai turëtume stengtis savarankiðkai padaryti toká silosà, kuris suteiks mums ne tik malonumo já padaryti, bet pirmiausia gerà, puikiai prieskoná turintá daugelio mylimø patiekalø ingredientà.

Siûloma paèius gaminti patys, taèiau sëklos sëkme reiðkia tai, kad já reikia supjaustyti á apatinius gabalus, supjaustyti makaronus ir smulkinti kopûstus - naudojant ðá peilá, ðis veiksmas yra fiziðkai pavojingas, ir tai padarys jus visiðkai nenorëdamas raðyti kopûstø, arba skanûs ir plati vitaminø salotos. Taèiau tuo metu jis nebuvo labai draugiðkas sveikatai! Elektros kopûstø pjaustytuvo pirkimas kainuoja apie 2-3 tûkstanèius zlotø, tai yra gana daug maþo namø ûkio reikmëms, taèiau delikateso ar kolektyvinio maitinimo ámonës atveju tai yra bûtina investicija. Be abejo, ji mokës pajamø, gautø pardavus skanias salotas ar senà lenkà, pagamintà ið nulio bigø, kurie tikriausiai myli visus, kurie kada nors turëjo teisæ jà patirti.