Profesinio pavojo klasifikavimas

Kiekviena ámonë, kurioje atsiranda sprogimo galimybës, privalo naudoti sprogimo apsaugos dokumentà. Ástatyme taip pat reikalaujama, kad tokià medþiagà ávardytø darbdavys, pvz., Augalo direktorius, prezidentas, ámonës savininkas ir kt.

Iðankstinio iðvykimo saugumo dokumentà ES teisës aktai taip pat nurodo taikydami vidinius nacionalinius standartus. Grieþtai apibrëþtos taisyklës & nbsp; nurodo, kokia turëtø bûti dokumente, kokia tvarka turi bûti atskleisti iðsamûs duomenys.

Dokumentas suskirstytas á tris dalis.

Svarbus ið jø yra bendri duomenys apie sprogimo pavojø. Biurui bûdingi avarijos su sprogimo pavojumi. Atsiþvelgiant á standartus ir pavojø stiprumà, atliekama sprogmenø zonø erdviø klasifikacija. Pagrindinë sprogimo apsaugos dokumento grupë taip pat atsiþvelgia á trumpà esamø apsaugos priemoniø apraðymà.

Likusiame dokumente pateikiama iðsami informacija apie rizikà ir sprogimo rizikà. Sprendþiami sprogimo prevencijos metodai ir pateikiamos apsaugos nuo sunaikinimo sprogimo ribos. Antroji dalis taip pat nurodo technologines ir organizacines saugumo priemones.

Treèià sprogimo apsaugos dokumento dalá sudaro þinios ir patvirtinamieji dokumentai. Èia parenkami protokolai, sertifikatai, patvirtinimai ir procedûros. Paprastai jie rodomi uþsakyto sàraðo arba pareiðkimo be priedø struktûroje.