Pramoninis dulkio siurblio skonio forumas

Dabar galite susitikti su daugybe pramoniniø dulkiø siurbliø. Jie skirstomi ne tik pagal kainà, bet ir pagal parametrus ir net taikymà bei funkcijø skirtumus. Jie paðalina skirtingas priemaiðas. Prieð ásigydami pramoniná dulkiø siurblá, atkreipkite dëmesá á keletà svarbiø vaidmenø. Kiekvienas ið jø turëtø nustatyti tikslà, kuriuo bus naudojamas dulkiø siurblys. Arba mums reikës dulkiø siurbliu, kad galëtume apdoroti terðalus karðèiui ar ðlapiajai medþiagai. Svarbu nustatyti naudojimo laikà, nes já taip pat paveiks jo naudojimo laikas.

Dulkiø siurbliai paprastai skaièiuojami trims klasëms. Svarbiausias ið jø yra þemas prekës þenklas, ty dulkiø siurbliai, nurodyti pirmoje dulkiø ðalinimo skalëje. Svarbu suteikti jiems, inter alia, dailidþiø ar lengvosios renovacijos darbus. Kita versija yra „Medium“, kai dulkiø siurbliai yra pritaikyti apdoroti dulkes ið medþio, daþø, lako ar gipso. Paskutinë klasë, arba Aukðta, leis paðalinti pavojingas medþiagas, tiek patogenines, tiek kancerogenines, pavyzdþiui, asbestà.Pasirinkus tinkamà pramoniná dulkiø siurblá, reikia atkreipti dëmesá á jo variklá, nes priklausomai nuo jos efektyvumo siurbimo galia bus lengvesnë arba didesnë, o tai bus proporcinga naðumui. Pirkdami pramoniná dulkiø siurblá, taip pat turëtumëte atkreipti dëmesá á filtrus, nes kai kurie dulkiø siurbliai turi savaiminio valymo funkcijà. Be to, turëtume patikrinti, ar nëra talpyklø, papildomos árangos, esanèios árenginiui, kabelio diapazonas, indo svoris ir, þinoma, garantinis laikotarpis.Pramoniniam dulkiø siurbliui reikia gyventi stipriame gale, kad galëtumëte paðalinti terðalus, kuriuos pasirinkome. Tuo paèiu metu jis taip pat turëtø bûti atsparus mechaniniams paþeidimams. Taip pat turime atkreipti dëmesá á já, kad galëtume já lengvai panaudoti.Tinkamo dulkiø siurblio pasirinkimas nëra ramus, taèiau naudojant pirmiau nurodytà informacijà tikriausiai bus geriau.