Pjaustytuvas zelmer 886 8

Laikai praëjo negráþtamai, kai smulkinant kopûstus, pvz., Græþimo árenginyje, jis buvo atliekamas peiliu. Kità versijà jau þymiai pagerino rankinis pjaustytuvas. Jau pjaustant didesná kopûstø kieká, apdorojamas kopûstø pjaustytuvas. Tai yra daug labiau paplitæs prietaisas, kurio svarbus darbas yra kopûstø smulkinimas, taèiau po papildomos árangos ádiegimo gali atlikti unikalius vaidmenis, pavyzdþiui, ginti pjaustytuvà ar trintuvà.

Galima naudoti kopûstø kopûstø kopûstus tiek vieðojo maitinimo parduotuvëse, tiek restoranuose, tiek namø ûkiuose. Juo labiau, kad nacionalinë sàmonë apie tinkamà mitybà gyvena su bet kuriais metais. Daugelis moterø priprato prie vegetariðkos dietos ne tik ið etiniø, bet ir dël sveikatos.Laikui bëgant, kai valgome daug darþoviø ir vaisiø, reikalingas naudingas pjaustytuvas. Moksliðkai árodyta, kad turtingesnis galas, tuo maþiau suvartojamos mësos ir geri geri produktai, pavyzdþiui, kopûstai, kitos darþovës ir vaisiai. Poveikis taip pat yra didelis vitaminø, pvz., Vitaminø A, C, B. E eilës tvarka. Taip pat pluoðtas, kuris skatina medþiagø apykaità, o tai maþina svorá ir taip skatina svorio netekimà. Be to, darþovës eina pigiai kalorijø turinèiais maisto produktais, o tai árodo, kad net lieknanèios moterys gali sau leisti visiðkai valgyti darþoviø miltus. „Szatkownica“ greitai paruoðia netgi dideles ðios darþoviø dozes, pvz. Tokia maðina suteikia labai graþià, vienodai atrodanèià kopûstø grieþinëlá, pasiþyminèià aukðtos klasës medþiaga. Kopûstø smulkintuvas yra pagamintas ið metalo korpuso, variklio, dirþo pavaros, kuri varo velenà. Ant veleno yra darbinis diskas, iðdëstytas penkiuose peiliuose su spiraliniu pjovimo kraðtu. Visa tai uþtikrina pastovø, optimalø pjovimo kampà. Virð skalës yra bunkeris. Ir po skydu yra latakas, po kurio renkami kopûstai. Be to, smulkintuvui bûdingas didelis atsparumas, nes jis sukurtas visiðkai nerûdijanèio plieno. Ji yra sàþininga tarnyboje, be to, svarbu já pasirinkti atskiriems dalykams, naudodami daugybæ prieinamø priedø.