Pastato evakuacijos thaidimas

Iðëjimo þenklas - tai evakuacijos iðëjimo durø nuoroda, kuria siekiama naudoti pastatø objektus visose patalpose, kurios kartu su teisingomis nuostatomis yra bûtinos, kad bûtø tinkamai paþymëti iðëjimai, per kuriuos grësme ávyksta evakuacija (pvz., Gaisras.

Tokie tyrimai yra naudojami ir kur statome daug didesnis þmoniø grupes, ty. Fabrikuose, biuruose, taðkuose kultûros pramogø ir fizinë ar taip pat didelio verslo. Norëdami iðspræsti paþymëtos anglø EXIT daþnai veda iki kitø judëjimø rodyklëms struktûros ir þenklinimas ugnies laiptais. Tinkamas þymëjimas Evakuavimo marðrutas yra svarbi pozicija, kalbant apie taupymo sveikatà ir moterø, kurie buvo ástrigæ buto grësmæ veiksmus, didinant galimybæ laimei evakuacijà.

https://ni-c.eu/lt/

„EXIT“ þenklas turi bûdingà þalià spalvà su baltu rëmeliu, o jo turima uþraðas yra aiðkiai matomas evakuacijos proceso metu net ir labai ilgame (20–25 m atstumu. Jis buvo pagamintas ið ádomios lipnios plëvelës, naudojant aukðtos klasës klijus, kuri suteikia jai didelá atsparumà ir atsparumà tamsiomis sàlygomis arba PVC plokðtæ, pritvirtintà dvipusiu lipnia juosta. Avarinio iðëjimo þenklas yra klijuojamas ant objekto, esanèio daþniausiai virð durø, kuri yra iðëjimas ið vietos ar pastato. Plëvelë, ið kurios buvo padaryta evakuacijos iðëjimo þymë, turi fotoliuminescencines savybes, dël kuriø ji ðvieèia naktimis, leidþianti efektyviai evakuoti net ir sudëtingomis sàlygomis, susijusiomis su maitinimo iðjungimu, taip pat su dideliu dûmu, kuris riboja matomumà.