Nera nulines erdves funkcijos

Visi skundþiame, kad drabuþiø spintose, lentynose, apskritai ámonëje trûksta vietos. Didelë dalis drabuþiø, knygø, kosmetikos ir individualiø kasdieniø medþiagø uþima mûsø gyvenamàjà erdvæ ir dirba vertingais kvadratiniais metrais. Þinoma, norëdami iðspræsti ðià problemà, mes galime paprasèiausiai atleisti arba iðmesti nereikalingus daiktus, deja, iðsiskyrimas su jais nëra lengvas dalykas ið sàraðo.

Mes esame susijæ su pasirinktais, gaila iðmesti kitus, nes mes uþ juos brangiai sumokëjome. Èia gali bûti naudingos paþangios pakavimo ir saugojimo sistemos. Svarbu, kad saugojimas bûtø natûralus, kad bûtø ákûnijamas, nes jis taip pat nereikalauja daug laiko.

Gërimas ið gydymo yra drabuþiø laikymas po laikotarpio. Vasarà ðiuolaikiniame metode mes einame tik per drabuþiø spintas vasaros drabuþiais ir þiemà tik þiemà. Tai vengs kovoti su spintelëmis, kai, pavyzdþiui, pakuotës kelionei á slidinëjimà, niekur negalime rasti vilnos apatinio trikotaþo, bet neturime pakankamai maudymosi kostiumëliø.

Dulkiø pakavimo maiðeliai yra labai naudingi. Tokiø maiðeliø egzistavimo principas toli graþu nëra naudingas. Kiekviename maiðelyje yra mëgstamiausia skylë, per kurià mes ádëjome dulkiø siurblio vamzdelá. Ájungus dulkiø siurblá, siurblys ásiurbia orà ið maiðelio medþiagos, saugodamas vakuumà. Ðioje procedûroje maiðas þymiai praranda savo tûrá, ir kà jis uþima maþai vietos viduje. Nuëmus orà, iðimkite dulkiø siurblio vamzdelá ir varþtà uþsukite specialiu verþle. Esant dabartiniam keliui, saugûs drabuþiai, ypaè tie, kurie yra neáprasti, pavyzdþiui, ðvarkai ar megztiniai, uþkloti po lova arba virðutinëje lentynoje. Ádëjimai vakuuminiuose maiðeliuose gali ramiai pastatyti scenà neprarandant vertingos reikðmës spintose. Tokiø kupriniø naudojimas yra paprastas su iðradingomis namø ðeimininkëmis.

Tiesà sakant, kiek mes turime nemokamà butà bute, priklauso nuo gerø maðinø ir programø. Jis kontroliuos viskà, tik sutelkti dëmesá ir sukurti veiksmingà veiksmø planà, o namø netvarka, kad ji neuþvaldys mûsø.