Naudojamas naujas maitinimo arangos filtras

Dabartinëje eroje neámanoma ásivaizduoti, kad likusiame valgomajame, kur daugelis moterø slenka, mësos, sûrio ar darþoviø buvo nupjauta peiliu. Virtuvë turi bûti pjaustyklë. Tiesa, tai nëra viena ið populiariausiø gastronomijos árangos, tik labai veiksminga, todël verta á já investuoti.

Pieno pjaustytuvas suteikia visø rûðiø pjaustymui skirtus maisto produktus. Jis gali bûti supjaustytas á minkðtus pomidorus, skirtingo kietumo sûrá, kai taip pat ðvelnus gabalus nuo minkðtos iki sunkios. Jos darbø daugiafunkciðkumas - tai bûtinas gastronominis árenginys restoranuose, vieðbuèiuose, baruose, mokyklø ir ligoniniø valgyklose. Kol kas gastronomijos patalpos kartais siûlo kulinarines paslaugas. Tai verta ir egzistuotø maitinimo, parduotuviø, stalø su poruota mësos, sûrio, mësos bûsenoje. Pjaustytuvas vis dar gali iðtirti mûsø namø apyvartà. Tai labai tinkama áranga, nes tam tikru laikotarpiu ji gali sumaþinti daugybæ produktø. Tai palengvina þmogaus darbà, saugo jo atmosferà ir norà, kurià jis turëtø pasirinkti riekelëmis ranka. Tarp parduotuviø pasiûlymø taip pat yra specializuotos pjaustyklës, kurios leidþia pjauti vienà produktà, pvz., Sûrá. Taèiau bet kuriuo atveju pjaustytuvo aptarnavimas yra paprastas ir visiðkai saugus. Pieno pjaustyklëje yra maitinimo stalas, pritaikytas maistui ruoðti. Pjovimas vyksta gravitaciniu bûdu, todël nereikia spausti maisto. Pjovimo metu turite perkelti maitinimo stalà laikydami ant stalo pritvirtintà rankenëlæ. Sëkmingai pjaustant produkto likuèius naudokite slëginæ plokðtæ, kuri yra pritvirtinta prie kaiðèio po tiekimo lentelës. Tokia lenta sudarys sàlygas gaminio pjaustymui atgal arba ne. Pjaustytuvas atitinka visus sanitarinius reikalavimus. Tai tikriausiai paskutinis atvejis, kai visi maðinø pavirðiai, prie kuriø galima patekti á supjaustytà maistà, yra pagaminti ið nerûdijanèiø temø. Viena ið svarbiausiø iðimèiø yra peilis ir svarbu, kad jis bûtø gana aðtrus. Apraðytoje pjaustyklëje virð peilio kraðto pritvirtintas akmuo leidþia aðtrinti peilá. Pjovimo peiliu varomas variklis per variklio pavarà. Po kiekvieno panaudojimo pjaustytuvà galima greitai iðvalyti, nes atskirø grupiø iðardymas yra tik maþas, jam nereikia jokiø árankiø.