Mokeseio kortele ir kasos aparatas

Verslininkai, kurie kuria savo verslà, prieð pradedant verslà turi susidoroti su daugeliu problemø. Sudëtingi ir daþnai pritaikomi reglamentai neuþkerta kelio jauniems þmonëms.

Tiesà sakant, visi þino, kad kurdami parduotuvæ ar tà patá didelá ar internetiná, reikës pirkti novitus delio kasos aparatà. Þinoma, ne visi jau þino apie paskutinius nuotykius, kad kai kurios paslaugos ir bûtinybë bûti ðiuo prietaisu. Svarbu iðsiaiðkinti, ar kasos aparatas bus patartinas prieð pradedant ámonæ, nes tikras, kad jis bus naudojamas tik po keliø formalumø. Prieð pradedant áraðymà, mokesèiø inspekcijai patartina pateikti kasos aparatà, ir ði procedûra tikriausiai trunka kelias savaites. Po pateikimo turite perþiûrëti unikalø biuro suteiktà numerá ir atlikti kasos fiskalizavimà. Ðià naujà veiklà vykdo kvalifikuota tarnyba, kurià vykdo mokesèiø inspekcijos darbuotojas. Tik tada, kai ðie þmonës áves formalumus, galite pradëti parduoti kasoje (þinoma, jei verslas jau yra atidarytas. Naudojant fiskaliná kasos aparatà, bûtina nuolat stebëti greitai kintanèias taisykles, nes geri ástatymai ir potvarkiai nustato fiskaliniø kasos savininkø ásipareigojimus. Turite þinoti, kad kasos remontas galimas tik kvalifikuotose tarnybose. Su tokia paslauga turëtumëte pasiraðyti bendradarbiavimo sutartá, kad árenginio gedimo atveju man bûtø suteiktas greitas remontas. Kasos aparato gedimo atveju turite sustabdyti veiklà, nes jûs negalite parduoti be kasos aparato.

Ið ðiø prieþasèiø vis daugiau savininkø yra pasiryþæ pirkti atsarginá pinigà, kuris turëtø bûti pagrindinis árenginio gedimas, kuris buvo sëkmingas nesëkmës atveju. Valdant ámonæ reikia paminëti periodiniø fiskaliniø ataskaitø rengimà. Visø dokumentø laikymà gali patikrinti mokesèiø inspekcija, kuri, atlikdama paþeidimus, gali pridëti finansiniø baudø.