Mesos dviethumas

Mûsø virtuvë nëra paprasèiausia, todël per daug mësos, kurià atrandame jame. Jie tam tikra prasme yra geros, lenkiðkos, namø ruoðos esmë.

Pasiruoðimo ástaigos nëra paprasèiausia uþduotis. Be abejo, kiekvienas susidûrë su ðurmulio kûnu ar sunku. Visoje virtuvëje turëtø bûti objektas, kuris apsaugo mus nuo kulinariniø mësos nesëkmiø - smulkintuvo á kûnà. Paprastai jis susideda ið keliø deðimèiø maþø peiliø, ádëtø vienas ðalia kito. Ði programëlë suteikia jums gerà puncture mësos be trupinimo sausgysliø. Puikiai tinka tam tikriems karpams ar kepsniams. Peiliai, kuriuose yra kûno trupintuvas, turi bûti pagaminti ið nerûdijanèio plieno - ne tik dël objekto patvarumo, bet ir ðvarumo bei funkcionalumo. Visi kiti korpusai vis dar yra pagaminti ið plastiko. Mësos, iðpjautos smulkintuvu, viduje saugo natûralias sultis, todël net po kepimo gauname sultingà, minkðtà mësà. Pats ðilumos apdorojimo procesas vyksta tolygiai ir, be to, daug greièiau. Panaðiai þymiai sutrumpëja marinavimo laikas.

Ir mes galime pasakyti, kad prieskoniai, kuriuos mes nupeðëme ant mësos, atrado savo gelmëse, o tai prisidës prie neprilygstamo mësos skonio. Mësos trupintuvas yra sëkmingas pasirinkimas klasikiniam grûstuvui. Mësos paruoðimo procesas yra ne tik efektyvesnis, bet ir tylesnis. Todël pastato ponios yra ðventas energijos taupymas. Trupintuvas, nepastebimas dydis yra labai naudingas, taip pat labai greitai nuplauti já po ðiuo vandeniu, bet ne visi gali bûti dedami á indaplovæ. Paskutiniame taðke verta paminëti naudojimo instrukcijà. Naudojant rankø plovimà, rekomenduojama bûti atsargiems. Mësos trupintuvas yra neatskiriamas daugelio profesionaliø virëjø draugas, bet taip pat ir namø ponios, kurios þino, kad ði maþa forma paruoðs silpnà ir pilnà mësà.