Medienos apdirbimo madino ir arangos sauga

Nelaimingø atsitikimø prieþastys reguliariai tikrinamos, kad ateityje galëèiau sumaþinti gráþimo pavojø. Tyrimo rezultatai aiðkiai rodo, kad nelaimingø atsitikimø prieþastys daþnai yra skirtingi maðinø saugos esmë. Problemos, susijusios su maðinø naudojimu ir eksploatavimu, atsiranda visuose jø gyvavimo ciklo etapuose. Tai taikoma specifikacijos, kada ir projektavimo, gamybos, eksploatavimo, prieþiûros, modifikavimo ir kt.

Maðinø sertifikavimas baigia paðalinti pavojus, kurie gali kilti darbo prasme. Maðinos, gaunanèios naudojamus sertifikatus, yra iðbandytos ir tikrinamos. Atskiroms grupëms ir jø dalims atliekamas bandymas. Atkreipiamas dëmesys á dalyvavimo principà ir apraðymai, siekiant padëti darbuotojams tinkamai panaudoti savo maðinas ir árankius. Poreikis turëti sertifikatus per maðinas ir árankius daugiausia grindþiamas ES reglamentais: taikytinomis direktyvomis, vidaus taisyklëmis ir pan.

Pasitikëjimo ir profesinës sveikatos darbuotojai gali dalyvauti sànaudose ir mokymuose nuo maðinø sertifikavimo lygio. Tokiø kursø ir mokymø metu ágytos þinios, patirtis ir mokymasis prisideda prie konkreèiø nelaimingø atsitikimø darbo patalpoje, tiek mirtinø, tiek paèiø, sumaþëjimo. Dalyvavimas grandinëse ir mokymuose maðinø ir árankiø sertifikavimo srityje suteikia darbdaviams daug naudos. Iðsilavinæ sveèius garantuoja tinkamas maðinø naudojimas ir saugos bei higienos darbe ávertinimas.