Logistikos idlaido dalis rinkoje

Nëra didelës aptarnavimo ámonës, kurios jûs neturite be efektyvaus logistikos skyriaus. Priklausomai nuo darbo profilio, ðis ratas apims ávairius elementus: sandëliavimà, transportavimà, planavimà ir pirkimà. Didelis informacijos kiekis, siunèiamas per ðá mechanizmà, verèia naudoti IT sprendimus. Logistikoje naudojama IT infrastruktûra yra ypaè: elektroninë áranga, kompiuteriø tinklai, GPS imtuvas ir specializuota programinë áranga, kuri yra aistringa visø duomenø rinkimui.

Dr Farin ManDr Farin Man Veiksmingas lieknėjimo gydymas vyrams

Ðiuo metu vis maþiau ir maþiau gaunama ið popieriniø sàskaitø faktûrø ir keièia juos internetu. Ðtai kodël svarbu naudoti internetà arba bent jau vidiná tinklà, kuris leistø trumpà duomenø perdavimà. Programinës árangos, skirtos naudoti logistikoje, pavyzdys yra „wms“ saugojimo metodas. Jo mokymas yra pritaikyti visus procesus, kurie yra sandëlio produktø valdyme. Ðis metodas suteikia visapusiðkà reklamà apie sandëlio bûklæ, o papildomø árenginiø dëka svarbu patikrinti, kur konkreti produktø grupë yra bet kuriuo metu. Kitas „wms“ saugojimo sistemos privalumas yra galimybë asmeniui sukurti etiketæ, kuri bus priskirta konkreèiam produktui. Ði etiketë turi daug papildomos informacijos, ir ji yra padaryta visose automatizuotose, nes jos nëra sukurtos. „WMS“ sistema leidþia ir kiekybiðkai kontroliuoja, kuri skaièiuojama pagal uþsakymà, ar uþsakytas asortimentas sutinka su faktine bûsena. Taip pat galite planuoti prekiø siuntimà taip, kad jis bûtø kuo trumpesnis. Renkantis gerà „wms“ saugojimo sistemà, turëtumëte atkreipti dëmesá á galimybæ importuoti ir eksportuoti informacijà ið kitø sistemos palaikanèiø sistemø. Informacinës technologijos ðiuo metu yra pagrindinis logistinis ámonës vaidmuo. Ðie sprendimai neabejotinai bus matomi logistikos sandëliuose, kuriuose produkto judëjimas yra tvirtas ir tuo paèiu metu siunèiamas ir priimamas asortimentas. Todël, norint, kad visas procesas bûtø paprastas ir koordinuotas, verta ið „wms“ komandos.