Literaturos vertejas

Vertimo tarnyba gali pristatyti save visiems. Jei mes rûpinamës uþsienyje dirbanèiais arba perkame automobilá ið uþsienio, ar mums ávyksta nelaimingas atsitikimas uþsienyje, tuomet mes privalome visiðkai aiðkiai naudotis vertëjo pagalba. Mums taip pat reikës ðios paslaugos, jei ketiname studijuoti uþsienyje ar daugiau studentø mainø.

Lenkø anglø vertëjas gali bûti ágaliotas prisiekusio vertëjo arba, be to, bûti vadinamasis paprastas vertëjas, todël be teisës versti prisiekusius tekstus.Ðiuo metu prisiekusio vertëjo pareiga yra egzaminuoti ir tik tada gauna áraðas á Teisingumo ministerijos vykdomà prisiekusiø vertëjø sàraðà. Tai árodo, kad tapti prisiekusiu vertëju nëra tinkamas aukðtojo mokslo baigimo diplomas. Iki ðiol Lenkijoje pakaktø kreiptis dël prisiekusiøjø vertëjø sàraðo, nereikalaujant iðlaikyti egzamino.Kiekvienas asmuo, turintis prisiekusio vertëjo teises, galës atlikti visø oficialiø dokumentø prisiekusio vertimo tarnybà arba tuos, kuriuos norime pateikti tokiame biure, teisme, ligoninëje ir iðskirtinëse institucijose. Vertëjas daþnai yra specializacija, nes antroji yra teisiniø vertimø, kitø medicininiø ar techniniø vertimø specifika. Vertëjas, turintis prisiekusio vertëjo teises, tuo paèiu metu gali bûti vertëjas vestuviø metu arba per diskusijà dël teismo eksperto. Prisiekæs vertëjas gali vykdyti ir pasiraðydamas sutartá su notaru, taip pat ir kitø rûðiø situacijose, daþnai susijusiose su gráþimu, pavyzdþiui, verslu.Anglø kalbos vertëjas, kuris neturi ágaliojimo prisiekusiam vertëjui, negalës atlikti patvirtinto oficialaus vertimo ir gali bûti naudingas ávairiose situacijose, kai nereikia oficialiai patvirtinti ir patvirtinti vertimo.ðaltinis: