Kudikio drabuthio gamintojas

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie nusprendë pamatyti, kà dizaineriai padarë auginimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi nustatyti kelias áþymybes, þurnalistus ir politikus.Poliruotas ðou gyveno artimiausioje vietoje ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik efektyvûs ir erdvûs audiniai su didelëmis, spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkas. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai plaèiame nërime. Joms taip pat átakos turëjo nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Dël naujausiø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, sukurtas ypaè kitai progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, maþiau ðiuolaikinës kolekcijos drabuþiø buvo pasiûlyta. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus mokamos ðeimos vaikø namams. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius ekonominius ir teigiamus veiksmus. Jos vartotojai pakartotinai pardavë savo dainas pardavimui, o kai pardavimo vieta buvo netgi visose gamyklose.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ðiandien bus pasiekta geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas planuoja atidaryti kompiuteriø parduotuvæ, kurioje bûtø skirtingos kolekcijos nei stacionariuose parduotuvëse.Tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø yra vietinis mados prekës þenklas. Kiekvienoje ðalyje jis turi keletà gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma daugelis ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kartais ámonë naudojasi kolekcijomis, kurios padeda palaikyti aukðtus Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos malonës tiek, kad atidarius parduotuvæ, pasiruoðæ rytà, jos pagerës didelëse eilëse. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartinio vieneto produktus nuo daugelio metø labai vertina klientai, daugiau ðalyje ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie pasiektø apdovanojimø galià ir nusprendþia, kad poveikis yra didþiausias.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Vroclavas