Kasos skaieiuokle

Ðiandien daugelis lenkø dirba uþsienyje, todël reikia dokumentø, iðverstø á anglø kalbà. Ir daugelis lenkø bendroviø, veikianèiø tarptautinëje aplinkoje, reikalauja, kad kandidatai pateiktø savo gyvenimo apraðymà uþsienyje, daugiausia anglø kalba. Lenkijoje vargu ar kas nors norëtø pateikti profesionaliai iðverstus ádarbinimo dokumentus. Taigi labai svarbu patikëti CV vertimà specialistui.

Ypaè Lenkijoje mes patys raðome CV arba motyvaciná laiðkà, retai elgiamës su ðiuo asmeniu, kuris specializuojasi þmogiðkøjø iðtekliø srityje. Tuo tarpu daþnai trûksta bandymø prarasti potencialø darbà. Nors anglø kalba þinome komunikaciniu bûdu, mes nekalbame apie specialø specializuotà þodynà, kuris daþnai pasirodo ádarbinimo dokumentuose. Nors mes manome, kad mes darome gerai, frazës, kurias mes vartojame gimtoji kalba, skamba blogai, dirbtinai, þodis verèiamas á blogai iðverstà tekstà, nes asmuo, kuris kalba apie tam tikrà kalbà nuo gimimo, niekada ið tiesø nesakys. Iki paskutiniojo turëtø bûti paminëta gera kalba, gramatinë sintaksë arba stilistika.Labai sunku pasiekti kalbos ágûdþiø lygá, kuris leidþia raðyti savo gyvenimo apraðymà uþsienio kalba. Darbdaviai patvirtina, kad tekstai, priimti jø anglø kalba, yra pilni klaidø, trûksta raðybos þodþiø, gramatiniø klaidø, perkeliant lenkø sakiniø struktûras á tekstà. Þinoma, poliø atveju toks atnaujinimas bus lengvas, nes jis, þinoma, panaðus á mus lenkø kalba, bet gimtoji anglø kalba gali suteikti nemaþai problemø. Taigi, natûraliai, ádarbinimo procese tai dar labiau pablogina, o kartais netgi nusprendþia dël mûsø nesëkmës.Ypatingà sumiðimà sukelia klaidos CV, jei á kalbø grupæ ávedëme aukðtesná kalbos mokymàsi. Daug skurdo, jei kalba tam tikroje vietoje mums nëra naudinga nuolatiniame darbe. Dar blogiau, jei tai yra vienintelis pirmasis reikalavimas gauti tam tikrà pozicijà, kà turime daryti kiekvienà dienà. Tuomet CV trûkumai tikrai bus diskvalifikuojami. Tada verta investuoti á specialø CV vertimà.

ðaltinis: