Kasos bingo naudojimo instrukcija

Galiausiai, pradëjome savo ekonominæ energijà ar iðplëtëme savo akiratá daugiau skyriø? Puikiai! Tai dabar atëjo taðkas, kai perkate „posnet checkout“, ir jums ádomu, ar galite susigràþinti uþ tam tikrà sumà.Turiu laimingà ir maþà praneðimà. Pirkimo savikainos iðskaitymas ið kasos yra galimas, bet pirmas kasos pirkimas. Antrosios ar kitos kasos sëkmës atveju jûs negalite laukti nuolaidos.

Pagalbos suteikimo prieþastysGalbût pirmiausia apie tai, kà galite nusipirkti. Taigi:- galite atimti PVM, átrauktà á kasos vertæ,- galite suskaièiuoti iðlaidas, susijusias su mokesèiø atskaitymo iðlaidomis,- galite atimti 90% grynosios prietaiso kainos, bet ne daugiau kaip 700 PLNGera? Jei norite gauti tokias premijas, turite atlikti tam tikras sàlygas. Èia jie yra:- kasos aparato pirkimas ir fiskalizavimas turi vykti prieð ápareigojant registruoti kasos aparatà, \ t- per 7 dienas nuo fiskalizavimo turite praneðti mokesèiø inspekcijos vadovui apie tai, kur yra kasos aparatas;- turite pateikti savo mokesèiø inspekcijos vadovui - pareiðkimà apie kasos aparatø vertæ ir jø taikymo aplinkà. Praneðimas turi bûti ðvelnus prieð registracijà (ne anksèiau kaip prieð dienà,- turëtø bûti baigtos kasos aparato pradinës ir kontrolës apþvalgos, \ t- pilnai sumoka uþ grynuosius pinigus ir uþ tai mokate,- registracija turëtø bûti pradëta ástatymø nustatyta tvarka.Kà daryti, jei esate mokesèiø mokëtojas, kuris aptarnauja neapmokestinamà darbà arba yra ápareigotas registruoti apyvartà naudojantis kasos aparatais? Gràþinimà vietoj atskaitymo galite gauti.Jûs turite:- pradëti áraðyti ne vëliau kaip iki atitinkamos datos- pateikti minëtà informuoti apie kasos aparatø ir naudojimo buto vertæ,- pateikti pareiðkimà apie kasos diegimo aplinkà,- sumokëti visà uþ kasos aparatà.

poveikisIr turite kreiptis:- mokesèiø mokëtojo vardas, pavardë ir kompanija, \ t- adresø duomenys,- mokesèiø identifikavimo numeris, \ t- sëkmingo mokesèiø mokëtojø, teikianèiø pagrindines ir kroviniø perveþimo paslaugas asmeniniais ir bagaþo mokesèiais, sëkme, atsiþvelgiant á licencijø dydá, skirtà keliø transportui taksi, ir taksi, kuriame yra registruotas kasos aparatas, registracija ir ðalutinis numeris.Gràþinimas yra iki 25-osios dienos nuo tada, kai mokesèiø mokëtojas pateikia paraiðkà.Gràþinimas uþ pirkimo iðlaidø iðskaitymà ið kasos vyksta, jei per 3 metus nuo áraðymo pradþios:- Jûs nustojate naudotis kasos aparatu, áskaitant pamirðimà vykdyti verslà,- bus pradëtas likvidavimas, \ t- bus paskelbtas bankrotas,- ámonës ar gamyklos pardavimas ir ápëdinis neparduos ðios sumos.