Kasos aparatas thaisti parduotuveje

Kasos aparatai yra stiprus ir neatskiriamas glaudaus regiono verslo elementas. Su jais susitinkame bet kurioje ámonëje, kuri yra namuose teikiama paslauga arba su jais turi komercinius sandorius. Þinoma, yra keletas nedideliø ðios taisyklës iðimèiø. Tas pats yra situacija, kai visas mokëjimas yra organizuojamas be pinigø. Kitaip tariant, perkëlimas atliekamas internetu ir mokëjimø forma nëra pinigø. Ir visa pirkimo registracija turi bûti paþymëta fiskaliniame árenginyje.

Flexa Plus OptimaFlexa Plus Optima - Novatoriðkas makromolekulinës formulës jûsø sànariø sveikatai!

Nors fiskaliniai iþdo mokesèiai, þinoma, gali vykti atskirai, daþnai yra keletas iðoriniø árenginiø, kurie prekybos metu teikia kitus marðrutus. Kokià árangà mes kalbame?

Fiskalinis spausdintuvasPradþioje rûpinkitës fiskaliniu spausdintuvu. Tiksliau sakant, tai nëra grupës, kuri yra papildoma kasos aparato priemonë, dalykas. Tai ðiek tiek pakaitalas, konvertuojama maðina, kuri paprastai þinoma, kai ji yra labai naudinga, nei bûtø fiskalinis kasos aparatas. Reguliariai lankomës ávairiose parduotuvëse, tuo labiau uþtikriname, kad ji pripaþásta privalumus, kuriø nëra kasos aparate. Taèiau reikëtø paþymëti, kad tai yra aiðkus sprendimas, toli nuo jo. Bûtent, jis negali bûti naudojamas, jei jis dar nebuvo prijungtas prie kompiuterio. Fiskaliniai spausdintuvai yra þinomi plaèiuose maþmeninës prekybos tinkluose ir vaistinëse, arba tokiomis reikðmëmis, kaip parduodamos ávairios prekës. Manoma, kad fiskalinë spausdintuvo kaina augaluose yra nuo tûkstanèio zlotø.

Elektrinës svarstyklësPereikime prie interjero ar kai kuriø papildomø mokesèiø fiskalinëms valiutoms apraðymo. Ið daþniausiai matomø ir kasdien vartojamø gërimø naudojamos elektroninës svarstyklës. Naudojamas sunaudojamas patalpose, kur siûlomi produktai, kuriø vertë yra didelë, o vertë yra grieþtai priklausoma nuo dydþio. Pavyzdþiui, galite lengvai suteikti parduotuviø su prieskoniais, darþovëmis ar vaisiais. Daþnai jie susiduria su jais prekybos centruose, taèiau vis daþniau mes susiduriame su konkreèia tendencija tokiose vietose. Bûtent þmogus vis daþniau gali pasverti savo gaminá vien tik ir nuvesti já á valiutà su jau nustatyta kaina. Taèiau ðiuo atveju elektroninis balansas nëra papildoma fiskalinës valiutos áranga.

Kodo skaitytuvasKitas naudingas priedas yra kainø tikrintuvas. Tai padeda vartotojui susipaþinti su pasirinkto produkto kaina, nereikës su juo eiti á pagrindiná kasos aparatà. Tai labai padidina apsipirkimo komfortà ir pagerina bendravimà su þmogumi.