Kasos aparatas negaudo kvito

Vaistinës yra ámonës, kurios dirba kaip mokesèiø mokëtojas, kaip ir bet kuri kita prekybos ámonë. Kalbant apie paskutiná, kiekviena vaistinë turëtø bûti fiskalinë kasa. Taèiau ðiandien kasos aparatai kartoja sunkø dozës atkûrimà. Didelës parduotuvës ir parduotuvës, kurios eina á statybvietæ, paprastai naudoja kompiuterinæ árangà pardavimams registruoti.

Kalbant apie technologijas ir populiarumà, yra geriausias sprendimas. Visi duomenys atkeliauja á kompiuterá, pardavimui naudojama speciali kompiuterinë programa, o áplaukos spausdina spausdintuvà, prijungtà prie kompiuterio.

Fiskaliniai „postnet“ mokesèiø spausdintuvai laikosi to paties principo, kaip ir fiskalinis kasos aparatas. Ji taip pat spausdina kvitus gavus patvirtinimà ið kompiuterinës sistemos. Spausdintuvas planuojamas taip pat, kai bus kasos aparatas - jis spausdina popierinius èekius su teisingais parametrais, papildomame popieriuje, taip pat su duomenimis, kurie turi bûti sàskaitoje faktûroje, lygiai taip pat, kai spausdintuvas gauna kasos kasoje. ,

Vaistinës yra ðiuolaikinës ámonës, judanèios su laiku. Ðiandien sunku susitikti su áprastomis vaistinëmis vaistinëse ir vaistuose, kuriuose yra áklijuotos etiketës su kainomis, kurios vienà kartà buvo privalomos klijuoti ant bet kurio produkto etiketës. Ðiuo metu nereikia perskaityti kainos ið jokios tokios etiketës ir pateikti jà á kasos aparatà - tai paskutinis subtilus ir sukelia klaidas. Taigi naudojamas patogesnis metodas, kuris yra brûkðninio kodo nuskaitymas ið straipsniø, anksèiau ávestø á informacinæ sistemà. Ðio nuskaitymo dëka galime prijungti fiskaliná spausdintuvà prie kompiuterio, kuris iðleidþia privalomas pajamas nepakeistoje situacijoje nuo daugelio metø, o tuo paèiu metu pardavimø registravimas veiks daug patogiau, apðviestai ir maþiau klaidingai. Fiskalinius spausdintuvus ðiandien galima ásigyti parduotuvëse, kuriose yra parduotuviø áranga, ir specializuotose parduotuvëse, kuriose yra kasos aparatai. Nepamirðkime, kad apie mokesèiø spausdintuvo ásigijimà turëtumëte praneðti mokesèiø inspekcijai oficialiu spaudu, identiðku fiskaliniam kasos registravimui.