Gaisro pavojaus darbo kortele

Daugelyje pramonës ðakø yra labai pavojinga gaisro rizika. Mes kalbame ne tik apie kuro, energijos, daþø, bet ir apie cukraus ar miltø gamybà. Medþiagos, galinèios kalbëti garuose, dujose, skysèiuose, pluoðtuose ar paèiuose aerozoliuose, kartu su oru ar paèiomis medþiagomis, gali labai lengvai bendrauti tarpusavyje ir sudaryti sprogias medþiagas.

Taigi yra daug teisingø veiksmø, kuriø pagrindinis tikslas yra uþkirsti kelià gaisrams. Pirmiausia kalbu apie Ûkio ministro 2010 m. Liepos 8 d. Reglamentà dël bûtiniausiø darbuotojø sveikatos ir saugos reikalavimø, susijusiø su lengvumu susidurti sprogioje aplinkoje. Ðiuo teisës aktu pirmiausia siekiama uþkirsti kelià bet kokios sprogios aplinkos atsiradimui. Be to, jis sukuria planà uþkirsti kelià uþdegimui ir sumaþinti sprogimo efektà.Labai daug veiksniø yra sprogimui atsparios sistemos, ty visa sprogimo sistema. Kalbant apie draudimà ðioje sistemoje, pirmiausia reikia paminëti visas sprogimo palengvinimo, sprogimo slopinimo sistemas ir sprogimo izoliacijos metodus.Membranos yra prietaisai, padedantys pramoniniams árenginiams. Jø jausmas yra apsaugoti kiekvienà filtrà, malûnà, talpyklà, rûðiavimo árenginá, trupintuvà arba ciklonà.Ir sprogimo slopinimo sistemos yra linkusios paðalinti aukðtus slëgius sprogimo metu. Slopinimo planas pirmiausia rodo optiná ir slëgio jutiklá, valdymo skydus, HRD cilindrus ir nerûdijanèius purkðtukus.Pradinë izoliavimo sistema yra stilius, kurio pagrindinis tikslas yra sumaþinti sprogimo poveiká. Èia kalbu apie tokius átaisus kaip atbuliniai voþtuvai, greito veikimo varþtai, sprogimui atsparûs kaminai ir didelës spartos voþtuvai.Reikëtø nepamirðti, kad sprogimui atsparios sistemos yra vienas ið sveikatos ir saugos darbe reikalavimø.