Fiskalinis kasos aparatas taksi

Deja, ar jûsø ámonëje yra kasos aparatas? Patikrinkite! Paprastai ápareigojimas registruoti pardavimus fiskalinei sumai priklauso nuo verslininkø, kurie parduoda prekes ar paslaugas finansiniams asmenims (ne ámonëms.

Taèiau Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Potvarkyje ávedama keletas ðios prievolës iðimèiø.Kada galësime taikyti vëlavimà nuo ápareigojimo turëti kasos aparatà? Visø pirma, mûsø pardavimai ankstesniais mokestiniais metais sporto þmoniø ir plokðèiø ûkininkø protams negali uþtrukti daugiau nei 20 000. Lt. Jei pradësime veiklà per mokestinius metus, mums reikës dabartinës ribos, kad galëtume jà keistis. Taèiau pasikliaukime tuo, kad ðios paskolos sumà neturi átakos pajamos ið ilgalaikio turto pardavimo, subtilios ir teisinës vertës, kurioms taikoma nusidëvëjimo vertë. Visada atminkite, kad tokie sandoriai turi bûti patvirtinti sàskaitoje faktûroje.Pagalvokime apie tai, kad yra situacijø, kai visada turësite uþregistruoti pardavimus kasos aparate, o ne priversti mus iðlaisvinti, be jokios prieþasties, uþ gautà pelnà. Tuomet sëdima sëkmingai parduodant, be kita ko, skystàsias dujas, vidaus degimo variklius ir jø dalis, automobilius, priekabas ir puspriekabes, konteinerius, transporto priemoniø dalis be mechaninio pavaros, motorines transporto priemones (iðskyrus motociklus, radijo árangà, telekomunikacijas televizija, fotografijos áranga, brangiøjø metalø dirbiniai, tabakas ir alkoholis.Bûtinybë uþsiregistruoti fiskalinëje sumoje elzab jota e & nbsp; taip pat yra privaloma, nepaisant pirkimø ir kai kuriø paslaugø sëkmës. Be kitø dalykø, teikiamos tokios paslaugos: keleiviø veþimas automobiliø ryðiais, taksi transportavimas, varikliniø transporto priemoniø ir mopedø remontas, padangø keitimas, techniniai klausimai ir transporto priemoniø patikrinimai, medicinos ir odontologijos paslaugos, teisinës paslaugos, kosmetika ir kirpyklos.