Fiskalinis kasos aparatas novitus nano e menesio ataskaita

Nepaisant to, kad versle vis labiau populiarëja poreikis turëti verslà „novitus deon“, visuomet pagal galiojanèius teisës aktus ámanoma iðspræsti dabartiná tikslà.

Paprastas tokio iðleidimo praradimas gali paveikti apie 100 000 Lenkijos mokesèiø mokëtojø. Nuo 2015 m. Kovo 1 d. Pareiga naudoti ðias priemones, be kita ko, susijusi su mokesèiø mokëtojais, teikianèiais paslaugas varikliø remonto, kirpyklø, kosmetikos, maisto paslaugø, teisiniø paslaugø, mokesèiø konsultacijø ir gydytojø srityse. Kas tikrai neturi skaièiuoti kasos? Be kitø dalykø, jos tam tikroms veiklos rûðims taiko iðimtis. Mokesèiø mokëtojas, kuris atlieka subjekto iðleistà darbà, neturi matyti jø mokesèiø sumos. Kas nenori turëti kasos: paslaugø ar paslaugø teikimo transliavimo paslaugø, elektroniniø paslaugø, su þemës ûkiu ir gyvulininkyste susijusiø paslaugø, elektros, garo, dujinio kuro, vandens, esanèio gamtoje, paslaugø, susijusiø su atliekø surinkimu, iðskyrus pavojingos, paslaugos, susijusios su pavojingø atliekø surinkimu, paslaugos, susijusios su atliekø apdorojimu, paslaugos, susijusios su pavojingø atliekø apdorojimu, paslaugos, susijusios su radioaktyviøjø atliekø ðalinimu, geleþinkeliu, miesto ir priemiesèiø transportu, paðto ir pasiuntiniø paslaugomis, pagalba apgyvendinimui, vieðbuèiø teikiamos paslaugos , moteliai ir sveèiø namai, telekomunikacijø paslaugos, interneto paslaugos, fizinës ir draudimo paslaugos, nuoma ir pagalba turto valdymui, paslaugos, susijusios su nekilnojamojo turto rinka, notarø veikla, paslaugos, susijusios su uþsakymø tvarkymu, administracinës paslaugos vieðosios paslaugos, archyvø paslaugos, narystës organizacijos, ekstrateritoriniø organizacijø ir komandø teikiamos paslaugos.

Mokesèiø mokëtojai, atliekantys labai iðvardintus daiktus, gali ir turi objekto objekto nuotraukà. Teisë á paskutinæ nuotraukà atsirado dël mokesèiø mokëtojo pardavimo formos. Jei pirmiau minëtos veiklos apyvarta truko daugiau kaip 80% visos apyvartos, mokesèiø mokëtojas gali atsiimti kasos aparatus visam pardavimui.