Fiskalinis kasos aparatas grudziadz

Paþeidimø padarymas yra teisingas dalykas. Abi teisës aktø leidëjai, kurie mokesèiø mokëtojams pateikë taisymus neteisingai iðduotiems pardavimo dokumentams ir papildomai deklaruoja, galvoja apie tai be bûtinybës daryti didelius padarinius. Ði galimybë vis dar yra registruojant pardavimus kasoje. Jei taip naudosite, kaip kasos aparato korekcija?

http://lt.healthymode.eu/perle-bleue-visage-care-efektyvus-rauksliu-kremas/

Parduodant fiziniams asmenims, kurie neuþsiima verslo ir vienkartiniais ûkininkais, bûtina uþregistruoti visus kasos aparato patvirtinimus ir uþ juos gauti kvità. Pajamos yra keièiamos KPiR, remiantis periodinëmis ataskaitomis. Klaidos, kai gaunamos fiskalinës áplaukos, paprastai yra susijusios su: straipsniø, paslaugø, pardavimo datos ar sumos, prekiø ar paslaugø skaièiaus suma. Taip pat atsitinka, kad á finansinæ valiutà, á kurià yra áskaitytos áplaukos, atsiras svarbus ir blogai atspausdintas pirkimas. Sëkmingai uþregistravus pardavimus labai jautriomis sumomis, nereikia, kad kasoje áraðytas sandoris nebûtø atðauktas ar patobulintas naudojant ðiuolaikinës priemonës galimybes. Iki 2013 m. Kovo mën. Pabaigos fiskalinio ástatymo klaidos atveju nebuvo lengva ávertinti. Darbe buvo sukurti kai kurie mechanizmai, kuriø palaikymà palaikë biurai, taèiau ði pagalba buvo neoficiali. Nuo 2013 m. Balandþio 1 d. Fiskaliniø kasos aparatø ástatyme buvo nuostatos, atspindinèios ðá klausimà. Nuo 2013 m. Balandþio mën. Mokesèiø mokëtojai, registruodami pardavimus kasos aparatais, turi atlikti du áraðus - gràþinimo ir skundø áraðus bei akivaizdþiø klaidø áraðus. Taisyklëse nenurodyta, kaip jie turëtø bûti tikëtini, apraðyti ir kokie duomenys jiems reikalingi. Abi yra koreguojamos, kad koreguotø pardavimus, pateikiamus fondo sàmoningumu, o antrasis ið jø bus ágyvendintas sëkmingai klaidos. Norint atðaukti kvità, bûtina padaryti tinkamà klaidø registro tekstà, áskaitant: blogai uþregistruotø pardavimø bendrà vertæ ir mokestá, trumpà motyvacijos ir klaidos formos apraðymà kartu su pradiniu gavimo dokumentu.