Fiskalinis kasos aparatas a trade

Pagal Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Potvarká dël kasos aparatø, kai kuriø paslaugø teikëjø dilema - ar geresnis pasirinkimas jø darbui yra kasos aparatas ar fiskalinis spausdintuvas. Taèiau daugelis mokesèiø mokëtojø, vykdanèiø ekonominæ kampanijà dël fiziniø asmenø, buvo atleisti nuo paskutinio ásipareigojimo.

Jis dirbo kaip automobiliø mechanikai, gydytojai, teisininkai, kirpëjai, kosmetologai, vulkanizatoriai ir moterys, teikianèios maitinimo paslaugas. Slenkstis, kuris atsistatydina ið pareigos uþregistruoti elektroninæ apyvartà, tebëra 20 000. Pasak ministro, naujasis reglamentas leis apriboti realios apyvartos slëpimà ir taip sumaþinti pilkàjà zonà.Kasos aparatas skiriasi nuo spausdintuvo, nes ðis numeris yra visiðkai nepriklausomas maistas, kurá aptarnauja tik pardavëjas ir kuris skirtas bet kokio tipo verslui ar paslaugai. Jo pagrindas (PLU yra viduje. Dabartinis árenginys yra ðiek tiek skirtas paslaugø teikëjams, vidutinëms ir vidutinëms parduotuvëms. Tuo paèiu metu ji gali ásikurti greituose komerciniuose objektuose, kur sistemos kasos aparatas yra tvarkomas daugiau ar maþiau, arba yra pardavimo sistemos dalis. Kasos aparatø privalumai yra tiek maþos pirkimo iðlaidos, tiek daug modeliø, pvz., Neðiojamieji. Taèiau trûkumai yra tai, kad nëra prieigos prie saugojimo lygiø tiesiogiai ið prietaiso, nesugebëjimas naudoti sudëtingø nuolaidø sistemø ir iðraðyti PVM sàskaitas faktûras.„Novitus bono e fiskalinis spausdintuvas“ negali bûti naudojamas atskirai, jis turi bûti prijungtas prie kompiuterio, taigi, jei planuojame já naudoti, pasirûpinsime. Jà naudoja bet kuri kompiuterio programa, kuri jà valdo naudodama RS-232 arba USB sàsajà. Spausdintuvai pirmiausia yra dideliø maþmeninës prekybos tinklø duomenys, turintys didelæ prekiø duomenø bazæ (net deðimtys tûkstanèiø produktø. Kiti ðiø prietaisø privalumai yra tie patys variantai, kaip iðraðyti PVM sàskaitas faktûras ir vëliau suprasti saugojimo laikotarpá, o trûkumai yra puikus pirkimo kaina ir norima kompiuterinë knyga.