Epizodine depresija

Depresija turi gerà poveiká artimam medþiagø ir psichikos iðvaizdai. Per já mes jauèiame ramybæ ir vangà, tuo paèiu metu bûdami dideliø sunkumø su miegu, mes negalime susikoncentruoti, prarandame savo interesus. Be to, gali bûti problemø, susijusiø su motoriniu koordinavimu, galvos ir nugaros skausmais, o dar ir kitais, labai pavojinga somatiniø ligø rezultatams. Nëra jokiø abejoniø, kad neapdorota depresija gali turëti átakos artimiausioje ateityje sveikatai ir net gyvybei, taigi dabar pirmøjø depresijos simptomø stebëjimo sezone praneðkite psichiatrui ir pradëkite reikiamà gydymà. Gydymo trukmë, kuria siekiama pagerinti psichofizinæ iðvaizdà ir depresiniø valstybiø gydymà, gali gyventi nuo keliø mënesiø iki net keleriø metø. Tai priklauso nuo bûklës, apie kurià praneðëme specialistui, vaistø ásisavinimà ir bûdà, kaip jie veikia mus, ir savo valià pabëgti nuo defekto ir paruoðti naujà, labiau normalià bûtybæ. Kitaip tariant, ne tik psichotropiniai vaistai turi prestiþà dël depresijos. Mes galime kovoti su juo vieni.Todël, þinoma, ypaè pavojinga, nes dël to, kad mes nesimokame praktiðkai bet kurioje gyvenimo srityje, mes nenorime siekti jokio darbo, o mûsø bendra gerovë yra visiðkai toli graþu ne ideali. Ir depresijos veiksmuose tikrai nëra svarbu turëti didelius, aukðtus plaukiojanèius tikslus, bet prieðais jus ir, svarbiausia, atlikti maþas veiklas, kuriø laimingas uþdarymas þymiai padidins mûsø vaiko gyvenimà. Akivaizdu, kad esant sunkiai depresijai, sunku matyti viskà, kas ne tik suteiktø mums malonumà, bet ir mes galëtume bûti puikûs. Taigi, pradþioje, tai yra didelis, kad gautumëte tikrai maþà gestà, kaip ir juos supanèius þmones. Ji tiksliai neapibrëþia pirmosios gydymo dienos dideliam, turtingai girtam asmeniui. Jums reikia trumpo susitikimo su asmeniu, draugu ir ðeimos nariu. Stenkitës suteikti sau maþus malonumus, kurie yra ðvelni sveikiems þmonëms - ar jums patinka gyvûnai? Ásigykite, jei papildomai, katæ, ðuná ar þiurkënà. Ar trûksta saldumynø? Ðokoladas neabejotinai pagerins jûsø nuotaikà (ir tikrai padidins endorfinø lygá prote, kuris garantuoja laimæ.Tai bûtø daug tuo paèiu metu, jei pasirûpintumëte nuolatiniais judëjimais ir netgi nedidelëmis finansinëmis pastangomis dienos metu. Optimalus sprendimas bus baigtas sode ir bent 10 minuèiø pratimai, kurie papildomai padidins adrenalino lygá ir paþadins vangià protà. Pabandykite prisiminti veiklà, kurioje buvote geri, ir palaipsniui sugráþkite á juos. Þinoma, niekas nenori dalyvauti maratone ar fotografuoti, kuri laimës „Word Press Photo“ konkursà. Nenustatykite puikiø tikslø prieðais save, padarykite já nedideliems dalykams, pvz., Ádomios knygos skaitymui ar skara ant laidø. Nepamirðkite, kad esate ne vienas. Þmonës aplink jus rûpinasi savo sveikata ir artumu iðeiti ið ligos. Bet niekas neskaitys jûsø minèiø per laikotarpá, todël nereikia tikëtis, kad kas nors, su kuriuo nesate tikri, su jais suþinos. Susipaþinkite su pokalbiais su kitais ir pasimokykite. Depresijos sprendimas su jûsø vertybëmis gali gyventi blogai. Galø gale, tikimybë tik farmakologijos galimybëmis bus neámanoma. Kokia realybë reikalinga depresijos simptomams iðgydyti, taèiau visas procesas bus atliekamas lengvai ir puikiai, kai nukentëjusysis nusprendþia, kad nori gerai.