Dviraeio drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená ávyko naujausios vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pristatymas. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø, norinèiø pamatyti, kà dizaineriai paruoðë sezonui, dozæ. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo blogiausias elementas, ir visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø padëtyje buvo naudojami tik atviri ir erdvûs audiniai, turintys dideliø spalvø spalvø, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo labiausiai suinteresuoti erdviais, spalvingais „maxi“ sijonais su nërimo vertëmis. Jø susiþavëjimas taip pat buvo nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Maþiems drabuþiams dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su visomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po ðou, buvo aukcionas graþioje vestuviø suknelëje, daþnai paruoðtai ðiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus skiriamos privaèiam naðlaièiui. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairias aukso ir patrauklias atsargas. Jos darbdavys pakartotinai atsakë á savo produktø aukcionus ir, kai pardavimo objektas buvo netgi apsilankymas kiekvienoje gamykloje.Kompanijos atstovas mums papasakojo, kad paskutinë kolekcija bus pradëta greitai parduoti geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kur kitos kolekcijos bûtø akivaizdþios, o ne stacionarios.Jo drabuþiø pavadinimas yra vienas ið sparèiausiø drabuþiø gamintojø. Ji pristato keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiuolaikiðkai daugiausia - siuvëjai, siuvëjai ir architektai. Kiekvienà kartà ði ámonë vykdo kolekcijas mainuose su pagrindiniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad net prieð steigiant parduotuvæ, jos yra pasirengusios ilgomis eilëmis pasiruoðti ið individualaus ryto. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio prekës þenklo produktai jau daugelá metø buvo labai svarbûs klientø, taip pat ir ðalyje, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepatenka, jau nekalbant apie daugybæ apdovanojimø, kuriuos ji gavo, patvirtindama, kad dainos yra aukðèiausios kokybës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai