Direktyva eu 89 686 eec

ATEX direktyva savo teisinëje sistemoje buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Jis susideda ið duomenø produktø, skirtø veiklai srityse, kurioms gresia sprogimo pavojus. Ðie produktai turi bûti gaminami laikantis grieþtø reikalavimø, kurie naudojami ne tik saugai, bet ir sveikatos prieþiûrai. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Þinant nagrinëjamo norminio akto nuostatas, apsaugos priemoniø lygá ir, be to, naujausias vertinimo procedûras daugiausia lemia grësmë aplinkai, kurioje gaminamas specialus prietaisas.ATEX direktyvoje nustatyti grieþti reikalavimai, kad konkretus produktas turi bûti naudojamas sprogioje aplinkoje. Taèiau kokias zonas jûs galvojate? Visø pirma kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra labai didelë tikimybë, kad sprogsta metanas arba anglis.

ATEX direktyva iðsamiai paskirsto prietaisus á pajëgas. Jis yra du ið jø. Pradinëje grupëje yra árenginiø, kurie yra pritaikyti kasykloje poþemyje taip pat vietose, kuriose gali bûti metanas. Antroji dalis pakyla á prietaisus, nukreiptus á kitas vietas, kurios gali bûti pavojingos sprogioje aplinkoje.

Ðia direktyva nustatomi esminiai bendrieji reikalavimai þmonëms, naudojantiems árangà potencialiai sprogioje aplinkoje, kurioje yra metano ir (arba anglies dulkiø. Be to, jautresni reikalavimai yra lengvai nustatyti suderintu bûdu.

Paþymëtina, kad prietaisai, skirti naudoti sprogioje aplinkoje, turi bûti paþymëti CE þenklu. Po þenklo turëtø bûti nurodytas notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris, kuris turëtø bûti nedviprasmiðkas, matomas, nuolatinis ir paprastas.

Notifikuojanti ástaiga nagrinëja visà kontrolës sistemà arba atskirà árangà, siekdama uþtikrinti, kad bûtø laikomasi direktyvos pagrindiniø taisykliø ir lûkesèiø. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista naujuoju ATEX principu 2014/34 / ES.