Centrinis dulkio siurblys urem

Daugelis ið mûsø per valymà tikrai kovoja su iðsiskirianèiomis pëdsakø dulkëmis, kurios stovës nuvalytame bute, su jomis prilaikanèias medþiagas, kurios daþnai sukelia labai didelius alergijos simptomus. Darbas su ja gali bûti labiau populiarus nei mes manome. 100% centriniø dulkiø siurbliø montavimas leidþia paðalinti neðvarumus ir mikroorganizmus uþ pastato ribø, be triukðmo ir daug patogiau.

Centrinë dulkiø siurbliai su kanalø, kurie pridedami prie namo sienø paprastas ir á deðinæ yra uþ ðiukðliø iðveþimo á galvà centro rûsyje, namø apyvokos kambarys ar garaþe planà. Valymo antgalis ir þarna yra prijungtos prie siurbimo lizdø, kurie árengiami blokuose. Kai þarna prijungiama prie gërimo ið lizdø, centrinis árenginys automatiðkai imamas. Ásiurbtas oras po dulkiø atskyrimo yra atliekamas uþ pastato ribø, o ðiukðles galima iðtuðtinti tik kartà per kelis mënesius. Kodël dulkiø siurblys yra toks svarbus ir yra sveikesnis pasirinkimas nei paprastas dulkiø siurblys? Dulkiø dulkiø ðalinimas yra ðiuolaikiðka, protinga namø technologija, kuri didina mûsø turto vertæ ir sukuria gyvenimo standartus. Prieðingai nei tradicinis dulkiø siurblys, niekas efektyviai nefiltruoja ore buto, taip pat nepalieka iðsisklaidþiusiø dulkiø pëdsakø, kurie yra ypaè patikimi, ypaè alergiðkiems þmonëms. Ið pastato iðpûstas oras ið dulkiø siurblio, kuriame yra alergenø ir mikroorganizmø, valymas tokiu pirmuoju dulkiø siurbliu yra didesnis, elegantiðkas ir malonesnis. Vienas ið privalumø yra tai, kad ádëdami svarbø vienetà á atskirtà vietà, mes þymiai sumaþinsime triukðmà valymo metu. Iki maitinimo laido nebuvimo mes neturime traukti jam tiesiog kaip áprastà dulkiø siurblá, visa instaliacija, kuri veda dulkes palaidotas ribose, o atsipalaidavæ ir lankstûs þarnos leis mums pasiekti net nutolusiø kampeliø be bûtinybës rankena aplink dulkiø siurblá. Nepriklausomai nuo naudojamø filtrø, dulkiø siurblio ásiurbimo galia yra reguliariai, taip pat nesumaþëja tankio uþpildymo skalë, taigi, kai tai yra áprasto dulkiø siurblio patalpa.