Asipareigojimas tureti kasos aparatus parduodant internetu

Pagal PVM ástatymà ápareigojimas turëti kasà turi visus verslininkus, vykdanèius paslaugas ar sandorius dël sporto þmoniø ir ûkininkø, mokanèiø vienkartinæ iðmokà, padëties. Iki 2016 m. Mokesèiø mokëtojai vis dar gali turëti tam tikrø mokesèiø lengvatø, nereikia pirkti kasos.

Jei nëra tikslo turëti kasos aparatà.Pats reglamentas, kuris veikia 2016 m. Ðalyje, yra receptas, kuriame nurodoma, kad verslininkas, kurio metiniai pirkimai per paskutinius atsiskaitymo metus nevirðijo 20 tûkst. PLN, neprivalo registruoti pardavimø fiskaliniø pajamø. Sëkmingai toms ámonëms, kurios pradëjo energijà atsiskaitymo metais, 20 tûkst. Zlotø riba turëtø bûti konvertuojama proporcingai pirmaisiais veiklos metø mënesiais.

Kasos aparatas - kada pradëti pardavimo registracijà.2015–2016 m. Ámonëse, norinèiose iðduoti kvitus, atsirado daugiau verslininkø automobiliø dirbtuvës, gydytojai ir stomatologai, kirpëjai ir groþio salonai, teisininkai ar maitinimo ámonës, kurios nesuteikia pagalbos lëktuvuose. Iðskyrus maitinimo paslaugas, likæ verslininkai privalo apmokëti kasos aparatø pardavimus momentinëje sistemoje, o ámonës, kuriø veiklos riba yra 20 000 zlotø, gali pasiekti kasos aparatà per 2 mënesius nuo ðios ribos virðijimo. Ðis vienintelis 2016 m. Tikslas taip pat taikomas verslininkams, kurie parduoda bilietus á keleiviø kursus su galimybe juos sumokëti grynaisiais pinigais ir verslininkams, kurie skaièiuoja á sàskaitos faktûrø platformà teikiamoms paslaugoms asmenø darbui, taèiau per metus jø nepateikë. iki 20 gavëjø.

Nepriklausomai nuo apyvartos apimties, ástatymø leidëjas taip pat sukûrë produktø katalogà, kurio pardavimai, þinoma, turi bûti patvirtinti gavus kasos aparato kvitus. Minëti produktai: skystøjø dujø pardavimas, pusë varikliams ir vienas variklis, priekabos ir puspriekabës, fotoaparatas, brangiøjø metalø medþiagos, kvepalai, alkoholiniai gërimai ir tabako gaminiai.