Apskaitos tarnyba 2 plius 1

Apskaitos tarnyba, kaip ûkio subjektas, teikia paslaugas apskaitos srityje, palaikydama þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio apskaitos dokumentus. Ði pagalba teikiama kitiems finansiniams subjektams ir bendrovëms ir vis dar asmenims.Sudarydamas sutartá, rangovas, ty apskaitos tarnyba, atlieka pareigas, susijusias su mokesèiø ástatymø laikymusi, geru darbu ir su socialiniu draudimu susijusiomis teisëmis.

„Optima Biuro Rachunkowe“ buvo sukurta siekiant supaprastinti apskaitos tarnybø, vykdanèiø ávairias operacijas, darbà. „Optima“ modulis yra glaudþiai susijæs su apskaitos tarnyba, todël bet kokie duomenys gali bûti reguliariai atnaujinami ir sinchronizuojami. Tai garantuoja, kad buhalteris pradës veikti be papildomo prisijungimo.Atsiþvelgiant á bendrovës dydá ir bûdà, gali bûti naudojami ávairûs moduliai, kuriuos teikia „Optima“ apskaitos programa.Pavyzdþiui, „Tax Book“ modulis leidþia ámonëms lengvai naudotis apskaitos paslaugomis. Tai leidþia jums pateikti su Mokesèiø pavadinimu kartu su ávairiomis nuostatomis. Kitas Prekybos knygos elementas leidþia jums kurti knygas kartu su ávairiais apskaitos ástatymais. Skelbimo procesai yra automatizuojami bendrose sumose. Ðis modulis áraðo „Vat“ mokestá. Ji taip pat leidþia siøsti informacijà elektronine forma.Kitas modulis „Ilgalaikis turtas“ suteikia apskaitos biurams galimybæ saugoti þmogui ilgalaikio turto apskaità ir, be to, teisæ ir vidaus vertybes. Jis taip pat leidþia jums organizuoti nusidëvëjimà. Ji taip pat automatiðkai registruoja nusidëvëjimo sànaudas ir registruoja ilgalaikio turto istorijà.HR ir darbo uþmokesèio modulis apskaièiuoja ir iðduoda mokesèiø deklaracijas, apskaièiuoja ZUS ámokas. Tai leidþia apskaitos ástaigoms iðlaikyti visà personalo ir darbo uþmokesèio apskaitos dokumentacijà. Veikia su Mokëtojo planu. Jis pataiso darbo uþmokestá ir siunèia informacijà Mokesèiø tarnybai. Visa tai vyksta pagal naujausius reglamentus, kurie nuolat atnaujinami.Optima programà lengva pasirinkti apskaitos ir mokesèiø konsultantai. Jis yra pigus didelëje grupëje ir paslaugø modelis prieinamas internetu.