Apskaitos programa

Pradinis ðiuolaikinës apskaitos uþdavinys yra skaidrus apskaitos tvarkymas ir geras klientø aptarnavimas, patikimas mûsø ámoniø apskaitos apskaitos biurams. Apskaitos ámoniø apskaitos programos leidþia efektyviai vykdyti uþsakymus, taip pat ir maþoms bei ilgoms ámonëms. Reikalingø pajëgumø saugojimas elektroninëje sistemoje palengvina prieigà prie reikalingø dokumentø. Taip pat yra biuro patalpø iðsaugojimo procedûra.

Slaptaþodþiu apsaugoti duomenys apsaugo reklamà apie klientø finansus nuo neteisëtø asmenø. Rinkoje yra daug apskaitos programø, leidþianèiø darbuotojams pasinaudoti patraukliu pasiûlymu ir padidinti jø veiklos efektyvumà. Paþymëtina, kad tai yra Maþosios apskaitos tarnybos PRO programø paketai. Smulkiems apskaitos biurams skirta daugybë specializuotø programø, kurios sudaro apie 50 bendroviø. Jø dëka bus lengviau iðlaikyti pelno ir iðlaidø knygà, uþpildyti PIT ir PVM deklaracijas, iðraðyti sàskaitas faktûras ir pan.Parama didelëms ámonëms teikiama pagal „PRO Plus“ apskaitos programà. Palengvina aptarnavimà iki 500 verslo subjektø. Siûlomø paketø rinkinys apima programas, kurios padës tiksliai iðlaikyti pelno ir iðlaidø knygà. Bus organizuojami ir puikiai vykdomi personalo dokumentai, darbo uþmokesèio ir ZUS vertës. Atsiskaitymo dëka gamyba bus daug greièiau.Patrauklus pasiûlymas apima e-Deklaracje ir Darbuotojø programø paketus, siunèiamus uþsienyje. Jie papildo kompiuteriø programas, skirtas apskaitos ámonëms. Elektroninës deklaracijos dëka visos elektroninës deklaracijos momento pasieks mokesèiø inspekcijà. Jie pridedami prie kliento elektroninio paraðo.Ámoniø, kuriø þmonës kuria savo tikslus uþsienyje, paslaugas palengvina kompiuterinë programa, kurios dëka uþ Lenkijos ribø komandiruotø þmoniø darbo uþmokestis bus atsakingai ir vienodai nurodytas pagrindinëse teisinëse nuostatose.Buhalterinæ sistemà ágalina „Infor System Biuro Handlowa“ bukletas. Tai yra pasiûlymas ámonëms, kurios ne tik siunèia dokumentus, bet ir automatiðkai atlieka automatinius balansus, finansinës veiklos ataskaitas ar ataskaitø rengimà. Projektà administruoja Windows, Linux, Unix ir Mac OS.