Apskaitos programa rzeczpospolita

https://psori-m24.eu/lt/

„Enova“ programa yra finansø ir apskaitos sistema, kuri bute sudaro visapusiðkas paslaugas tiek buhalterinei, tiek fizinei ámonei. Ði paslauga daugiausia atliekama registravimo, ðio failo siuntimo, informacijos ir ataskaitø rengimo metu tiek periodiðkai, tiek periodiðkai.

„Enova“ programa, inter alia, leidþia sukurti þurnalà, kuriame yra deponuoti þurnalistø. Be to, tai suteikia galimybæ uþregistruoti PVM uþ pirkimus ir pardavimus. Ir suteikia galimybæ dokumentuoti áraðus. Mes kalbame apie dokumentus, kurie nëra sàskaitos faktûros - pavyzdþiui, banko iðraðai, memorialai, importo dokumentai, grynøjø pinigø ataskaitos ar darbo uþmokestis. Ði programa taip pat suteikia jums galimybæ palyginti balansus ir apyvartà. Jis taip pat leidþia jums deponuoti klientams ir mokëjimø planavimui. Paþymëtina tai, kad „enova“ programa suteikia galimybæ áraðyti atsiskaitymus valiuta. Jis þaidþiamas kartu su kursø lentele, taip pat automatiniu valiutø kurso skirtumø skaièiavimu ir áraðymu.Paslaugø vykdymas ðioje programoje bus perkamas uþ jø suskirstymà á tam tikro tipo dokumentø nuostatas. Dokumentø áraðai bus nusipirkti uþ jø automatiná skelbimà á svetaines. Programa apima labai paprastus PVM áraðus. PVM gali bûti apskaièiuojamas tiek grynaisiais pinigais, tiek pagal kaupimo principà. Programa taip pat suteikia jums galimybæ atlikti grynøjø pinigø ir banko ataskaitas. Be to, tai leis jums sujungti balansus ir apyvartà. Tai suteikia galimybæ apibrëþti ámonës balansus.Programa ðiuo metu yra prieinama dokumentuose, kurie bus pateikti su partneriais. Pirmiausia kalbu apie palûkanø pastabas, priminimø laiðkus, pervedimus, balanso patvirtinimus.„Enova“ programa leidþia palaikyti þmogiðkøjø iðtekliø valdymà. Tai labai platus funkcionalumas, kuris nuolat pleèiasi, todël jis rekomenduojamas visiðko sëkmës ámonëms. Apibendrinant, „enova“ programa yra puiki finansø ir apskaitos sistema.