Apskaitos paslaugo tarifai

„Enova Software Trade Book“ leidþia iðsamias ámonës finansines ir apskaitos paslaugas, susijusias su dokumentø registravimu, ðiø medþiagø uþsakymu ir informacijos teikimu, taip pat dabartinëmis ir periodinëmis ataskaitomis.

Pagrindinis „enova“ modulio darbas: komercinis kasininkas: sàskaitø þurnalas, pirkimo ir pardavimo PVM registras, dokumentø áraðai - KP, KW, Lp, ZSO.Programoje yra nemaþai dokumentø, kurie derinami su atsiskaitymais su klientais, pavyzdþiui: palûkanø uþmokesèio uþ kainos pertraukà, priminimo mokëjimø, balanso patvirtinimo, pervedimø, net ir elektroniniø. „Enova“ programinæ árangà ádiegë ekspertai.

Motion FreeMotion Free - Progresavimo formulė judesio sistemos efektyvumui!

informacijaRemiantis programoje ágyvendinamais dokumentais ir dekretais, pajamø deklaracijos ir PVM-7 deklaracija yra automatiðkai paraðomos ir spausdinamos. Apibrëþtø filtrø sistema leidþia neribotà pasiûlymà nuotraukø kûrimo skyriuje ir per ataskaitinius metus visuomet ágyti þinias, susijusias su gavëju. Apskaita Enovos ástaigoje rodo naujos kartos programinæ árangà, skirtà visai apskaitai, kuri yra „Windows“ fone. Taikant taikomus sprendimus, projektas yra labai jautrus - todël galima nepriklausomai apdoroti ir koreguoti programos parametrus pagal jos poreikius.

funkcijosBe funkcijø, kurios yra paremtos bendrais apskaitos principais, programa yra daugybë funkcijø, kurios derinamos su visø dokumentø, dokumentø kartojimo, kartojamø ar tø ekonominiø operacijø áraðymo automatizavimu. Programa buvo sukurta su ámonëmis, kurios tvarko sàskaitas pagal sàskaitø planà. Sistemos konfigûravimas uþtikrina, kad jis bûtø prieinamas naujiems operatoriaus pasiûlymams. Tai atlikta tyrinëjant apskaitininkus, kurie nori naudoti ergonomiðkas IT priemones, kurios palengvina jø darbà kasdien, uþdarant mënesá ar finansinius metus.

Dokumentø áraðaiSistema registruoja visø rûðiø dokumentus, kurie priklauso nuo áraðo á sàskaitas. Dokumentø áraðuose saugomos PVM sàskaitos faktûros ir vëlesni dokumentai, tokie kaip: iðlaidos, darbo uþmokestis, nusidëvëjimas, iðorinis priëmimas ir pan. Ádiegus dokumentus, jie gali bûti automatiðkai siunèiami á tarnybà.