Apdvietima gyvenamajame kambaryje

LED avarinis apðvietimas komunaliniø paslaugø pastatuose, suprantamas kaip prieðgaisrinës saugos sistemos dalis, turi atitikti kelis reikalavimus, kuriø turinys taip pat átrauktas á taisykles, kada ir kiek yra susijæs su gaisro gesinimu ir apðvietimu. Ðios taisyklës apibrëþia specifinius prietaisø ir árangos parametrus ir turi átakos evakuacijos þenklø iðdëstymo klausimams, kurie turëtø bûti suplanuoti tinkamai parengtame avarinio apðvietimo árenginyje, deja, net inþinieriai ðiuo klausimu sukelia klaidø, o viena ið labiausiai pasikartojanèiø klaidø projektuojant apðvietimo sistemà Avarinis LED gali bûti vadinamas:

skaièiavimai dël numatomo avarinio apðvietimo kiekio evakuacijos potencialui,nereikalingas poþiûris á atspindþio koeficientø apskaièiavimà ið sienø, grindø ar lubø, \ tnepakankamai atsiþvelgiama á ðviestuvø efektyvumà baterijø veikimo metu, ypaè á ðviestuvø su inverteriais efektyvumà, \ tnesugebëjimas árengti avarinio apðvietimo uþ ðiø avariniø iðëjimø, taip pat ir specialiose vietose, be gero intensyvumo ugnies gesinimo ir medicinos árangos, \ tðviestuvø su evakuaciniais þenklais pateikimas fonuose, kurie yra nematomi arba uþtemdyti tam tikro objekto reklamomis ar struktûriniais elementais,renkantis prietaisus, kurie neatitinka reikiamø daliø, nëra naudinga naudoti didelëmis sàlygomis (pvz., tuose, kuriuose nerodomi akumuliatoriø ákrovimo ar iðkrovimo parametrai, arba ðviestuvø su inverteriais, kuriø temperatûra yra þemesnë nei penki laipsniai Celsijaus, naudojimas,nesilaikoma reikalavimo, kad elektros skirstytuvo gedimas ájungtø avariná apðvietimà taip, kad jis nesukeltø akumuliatoriaus iðkrovimo, \ tnenaudoti dinaminio avarinio ðviesos diodø apðvietimo fone, kur evakuacija gali pasirodyti sudëtingesnë,nepakankamas dëmesys konkreèiam tikslui ir evakuacijos sàlygoms, numatytoms planuojamoje avarinio apðvietimo koncepcijoje (pvz., daugiapakopës ligoninës evakavimas bus visiðkai lëtesnis nei vieno lygio komplekso evakuacija.

Nesugebëjimas patobulinti avarinio apðvietimo sistemos dizaino ir pritaikymo prie svarbiø reglamentø gali sukelti apgailëtinà poveiká ne tik rangovui, bet visø pirma potencialioms realios grësmës sëkmës aukoms. Galø gale, avarinis LED apðvietimas nuo atidarymo yra lengviau evakuojamas, o niuansø negalima leisti, nes jie gali paveikti gelbëjimo operacijos efektyvumà. Speciali evakuacijos marðruto sistema ir dinaminio evakuacijos apðvietimo metodas leidþia lanksèiai pritaikyti evakuacijos sàlygas prie esamos gaisro situacijos evakuacijos galimybëmis (pvz., Rûkyti evakuacijos kelià arba ugná laiptinëje. Pirmiau minëtø sprendimø dëka netiesiogiai pritaikyti evakuacijos ir avarinio apðvietimo sàlygas prie konkretaus objekto naudojimo.