8690e kasos aparatas 2015

Fiskaliniai kasos aparatai novitus small plus e yra áraðymo árenginys ir geros mokesèiø ir PVM suma, tinkama maþmeninei prekybai. Kasos aparatas yra elektroninis.

Kai kuriose finansinëse kasose nëra ámontuotos atminties arba jie nenaudoja duomenø naudodamiesi vidine atmintimi, nes naudoja iðorinæ atmintá. Italijoje ir Graikijoje kasos aparatai atrodo panaðûs á Lenkijoje naudojamus, taèiau jie yra ðiek tiek skirtingai programuojami. Aktas, nustatantis kasos aparatø naudojimà registruojant prekes, yra Finansø ministerijos sprendimas dël privalomo maþmeninës prekybos registro.

Ðis ástatymas ápareigoja ámonæ uþregistruoti pardavimus naudodamasis kasos registravimu internete ir sumokëdamas atitinkamoms ástaigoms, rengdamas privalomà kasdieninæ fiskalinæ ataskaità. Fiskaliniai kasos aparatai gali bûti platinami net ir kompiuteriu. Atsiþvelgiant á ðiuos svarbius kasos aparatus, jie yra papuoðti elektronine áranga ámontuota programine áranga. Kasos aparatai, turintys integruotà nepriklausomà sistemà, turi ámontuotà PLU kodø registrà, o jø turëtojas gali veikti su kainomis, pavadinimais, kainomis ir brûkðniniais kodais, kylanèiais ið produktø pardavimo. Didelis kasos aparatø, paremtø kompiuteriu, privalumas, be abejo, yra didesnio kiðimosi á galimybes, kurias galime keisti naudojantis kompiuterio klaviatûra, galimybë. Tokios priemonës yra patogesnës vartotojui, nes jomis uþtikrinama, kad tam tikroje sistemoje, kurià kontroliuoja kompiuteriø mokslininkas arba asmuo, apmokytas vykdyti fiskalinæ programà, yra daug finansiniø lëðø.

Kompiuterinëse sistemose naudojami spausdintuvai, prijungti prie kasos ir kompiuterio, naudojant specializuotà programinæ árangà. Nesirinkdami dabartinio tipo kasos aparato, nepamirðkite turëti rezerviná fiskaliná kasà. Rezervinis kasos aparatas yra nuolatinis pranaðumas sëkmingai iðgërus gërimus ið áraðymo árenginiø. Papildomo prietaiso ásigijimas turëtø bûti ádomus kiekviename aukðtojo prekybos ir paslaugø tinkle, tokiu atveju specialios árangos pirkimas nëra didelë sàskaita, o tipo pasitenkinimas yra svarbiausias. Mikroámoniø atveju ekonominiai klausimai gali bûti svarbesni.